ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552


22 ธันวาคม 2552
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการลดทุน
21 ธันวาคม 2552
รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2
21 ธันวาคม 2552
แบบรายงานการเพิ่มทุน
21 ธันวาคม 2552
การลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
27 พฤศจิกายน 2552
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ
12 พฤศจิกายน 2552
แจ้งการต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ
12 พฤศจิกายน 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
12 พฤศจิกายน 2552
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2552
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2552
06 พฤศจิกายน 2552
แจ้งการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
14 สิงหาคม 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานกรณีเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
14 สิงหาคม 2552
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
14 สิงหาคม 2552
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552
10 สิงหาคม 2552
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W1 ครั้งที่ 2
22 กรกฎาคม 2552
แจ้งการขายหุ้นบริษัทย่อย
13 กรกฎาคม 2552
แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
02 กรกฎาคม 2552
แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
16 มิถุนายน 2552
ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์
15 พฤษภาคม 2552
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
15 พฤษภาคม 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานกรณีเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
15 พฤษภาคม 2552
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
15 พฤษภาคม 2552
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552
23 เมษายน 2552
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
20 มีนาคม 2552
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซท์
02 มีนาคม 2552
แจ้งการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
27 กุมภาพันธ์ 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
27 กุมภาพันธ์ 2552
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น, งดจ่ายเงินปันผล
27 กุมภาพันธ์ 2552
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2552
งบการเงินรายปี 2551
06 กุมภาพันธ์ 2552
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W1