ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552


28 ธันวาคม 2565
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
16 ธันวาคม 2565
แจ้งกรรมการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุและแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
01 ธันวาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RS-W4 (F53-5)
16 พฤศจิกายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ RS-W4 (ครั้งที่ 3)
14 พฤศจิกายน 2565
การปรับโครงสร้างบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม
14 พฤศจิกายน 2565
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี สนับสนุนธุรกิจปกติ และ รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์
14 พฤศจิกายน 2565
การเพิ่มทุน การปรับโครงสร้าง และ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในบริษัทย่อย
14 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
11 ตุลาคม 2565
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
07 กันยายน 2565
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
06 กันยายน 2565
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
05 กันยายน 2565
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
01 กันยายน 2565
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
01 กันยายน 2565
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
30 สิงหาคม 2565
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
26 สิงหาคม 2565
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
25 สิงหาคม 2565
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
15 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
15 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
08 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RS-W4 (F53-5)
19 พฤษภาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ RS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
17 พฤษภาคม 2565
การจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท
17 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565
สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)
10 พฤษภาคม 2565
มติคณะกรรมการบริษัท เรื่องแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
09 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
03 พฤษภาคม 2565
แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
29 เมษายน 2565
การปรับสิทธิของ RS-W4
25 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 มีนาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)
28 กุมภาพันธ์ 2565
ชี้แจงให้ผู้ใช้งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564 ใช้ข้อมูลที่มีการแก้ไขล่าสุด
28 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไขวันที่หน้ารายงานของผู้สอบบัญชี)
28 กุมภาพันธ์ 2565
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
28 กุมภาพันธ์ 2565
ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ RS
28 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่อการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการจ่ายเงินปันผล
28 กุมภาพันธ์ 2565
ชี้แจงการแก้ไขงบการเงินประจำปี 2564 เฉพาะหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 42.2
28 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 42.2)
28 กุมภาพันธ์ 2565
ตลท. ขึ้น H หลักทรัพย์ของ RS
28 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
08 กุมภาพันธ์ 2565
สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
24 มกราคม 2565
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม