แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการลดทุน

Backธันวาคม 22, 2552

วันที่ 21 ธันวาคม 2552

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดทุนของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2552 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552

ตามที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 เรื่อง การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจะประชุม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ในการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้นของ บริษัทฯ ให้น้อยลงจำนวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 875,000,000 บาท ให้ คงเหลือ 825,000,000 บาท และ ลดทุนชำระแล้วจากจำนวน 700,000,000 บาท ให้คงเหลือ 650,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดทุนดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

  1. ผู้ถือหุ้นจะถูกลดทุนจากอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ให้คงเหลือประมาณ 0.9285714286 หุ้น
  2. เมื่อคำนวณจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเสร็จสิ้นแล้วตามสัดส่วนตามข้อ 1) หากผู้ถือหุ้นมีเศษ หุ้นคงเหลือเป็นจุดทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จะปัดขึ้นเป็นหุ้นอีกจำนวน 1 หุ้น แต่หากเศษหุ้นมี ค่าต่ำกว่า 0.5 จะตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกลดลงจะเท่ากับ 50 ล้าน หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายดามพ์ นานา)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2009-12-22_RS_TH.pdf (Size: 49,064 bytes)