แจ้งการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

Backพฤศจิกายน 06, 2552

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง แจ้งการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังรายละเอียด ต่อไปนี้

 

บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
==============================

1. ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และ วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ฝ่ายจัดการ / ภายในเดือนพฤศจิกายน 2552

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

2.1) ประเภทรายการ : การเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดย ผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ นางสาวอัจฉรา ลิ้มตระกูล และ นางกานดา ธีระประทีป จะทำการโอนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดใน บริษัท มรดก เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จำกัด ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 24 ให้แก่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน

2.2) ขนาดของรายการ : ขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่ เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แต่บริษัทฯมีหน้าที่ต้อง รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และ การปฏิบัติการใดๆของ บริษัทจดทะเบียน

3. รายละเอียดของสินทรัพย์

3.1) หลักทรัพย์ของ บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (หุ้นสามัญ)
ข้อมูลทั่วไป : บริษัท มรดก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ประเภท และ การดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจสื่อ
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 2,800,000 บาท แบ่งออกเป็น 28,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้วปัจจุบัน 2,800,000 บาท แบ่งออกเป็น 28,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

คณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน :
1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
2) นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
3) นางสาวอัจฉรา ลิ้มตระกูล

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ ปัจจุบัน :
1. บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 76%
2. นางสาวอัจฉรา ลิ้มตระกูล 14%
3. นางกานดา ธีระประทีป 10%

สัดส่วนของหุ้นที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ถือก่อนการเพิ่มสัดส่วน : 76%
สัดส่วนของหุ้นที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ถือหลังการเพิ่มสัดส่วน : 100%

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

4.1) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : 691,353.60 บาท

4.2) วิธีการชำระเงิน และ เงื่อนไขการทำรายการ : เช็คธนาคาร / แคชเชียร์เช็ค

5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา (เพิ่มสัดส่วน) : 691,324.60 บาท (ราคาตามบัญชี ณ ตุลาคม 2552)

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : เกณฑ์ราคาตามบัญชี

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน ดังกล่าว : เพื่อเกิดความคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายดามพ์ นานา)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

 

Attachments

  • 2009-11-06_rs001T.pdf (Size: 73,290 bytes)