เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ

Backพฤศจิกายน 27, 2552

27 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และ ชื่อกรรมการ ล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแล กิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และ ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บ ริษัทฯกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://rs-th.listedcompany.com/criteria.html ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Attachments

  • 2009-11-27_RS_TH.pdf (Size: 52,638 bytes)