ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552


15 ธันวาคม 2566
แจ้งผลการให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
01 ธันวาคม 2566
แจ้งการปรับโครงสร้างของบริษัท กรณีบริษัท อาร์เอส มิวสิค จำกัด
01 ธันวาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RS-W4 (F53-5)
14 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
14 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
08 พฤศจิกายน 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายปันผลระหว่างกาล กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท RS-W5 (แก้ไขวัน RD และแก้ไขรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิฯ )
06 พฤศจิกายน 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
01 พฤศจิกายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ RS-W4 (ครั้งที่ 5)
31 ตุลาคม 2566
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
17 ตุลาคม 2566
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย กรณีบริษัท เอิบเอเชีย จำกัด (แก้ไข)
16 ตุลาคม 2566
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย กรณีบริษัท เอิบเอเชีย จำกัด
16 ตุลาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
09 ตุลาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายปันผลระหว่างกาล กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 ("RS-W5") (แก้ไข)
03 ตุลาคม 2566
การปรับสิทธิของ RS-W4
15 กันยายน 2566
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
14 กันยายน 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายปันผลระหว่างกาล กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 ("RS-W5")
15 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
15 สิงหาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อย การเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
15 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
30 มิถุนายน 2566
การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
30 มิถุนายน 2566
การแจ้งสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1 และ 2)
01 มิถุนายน 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RS-W4 (F53-5)
23 พฤษภาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ RS-W4
19 พฤษภาคม 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แก้ไข)
15 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
15 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ RS เริ่มซื้อขายวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
03 พฤษภาคม 2566
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
24 เมษายน 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 เมษายน 2566
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
17 เมษายน 2566
การปรับสิทธิของ RS-W4
17 เมษายน 2566
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย กรณีบริษัท ฮาโตะ เพ็ท เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
10 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
10 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 มีนาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุน กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566 การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท (แก้ไข)
01 มีนาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุน กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566 การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุน กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566 การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
28 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
03 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งรายงานการสิ้นสุดโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
03 กุมภาพันธ์ 2566
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
02 กุมภาพันธ์ 2566
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
01 กุมภาพันธ์ 2566
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
31 มกราคม 2566
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
31 มกราคม 2566
แจ้งยกเลิก มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่3/2565 เรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด(CHASE) (Pre-emptive Right)
17 มกราคม 2566
แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์