ชี้แจงผลการดำเนินงาน เปลี่ยนแปลงเกิน 20%

Backพฤศจิกายน 24, 2554

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงาน เปลี่ยนแปลงเกิน 20% 6สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาถึง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 (ไตรมาส 3/2554) แสดงรายได้จากการ ขายและบริการ จำนวน 747.8 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการรวม จำนวน 519.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร รวม จำนวน 151.7 ล้านบาท โดยแสดงผลกำไรสุทธิของบริษัทใหญ่รวม จำนวน 45.2 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลง ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 22.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.6 ซึ่งไตรมาส 3/2553 แสดงผลกำไร สุทธิของบริษัทใหญ่รวม จำนวน 68.1 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 747.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 113.4 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.9 เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจโชว์บิซร้อยละ 184.6 มาจากการเพิ่มขึ้นของ รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด รวมถึงรายได้จากงานรับจ้างผลิตที่มีปริมาณการส่งมอบงาน เพิ่มขึ้น รายได้จากธุรกิจสื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.7 จากการเพิ่มขึ้นของสื่อทุกประเภท โดยเฉพาะรายได้โฆษณาที่มาจาก ธุรกิจสื่อโทรทัศน์และทีวีดาวเทียม อย่างไรก็ดี รายได้จากธุรกิจกีฬาลดลง ร้อยละ 95.5 เนื่องจากไตรมาสเดียวกันของ ปีก่อนมีรายได้จากงานโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี 2010

ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนภาพยนตร์ และต้นทุนของงาน โชว์บิซ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 151.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 35.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.6โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายที่สัมพันธ์กับรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีการกลับรายการประมาณการหนี้สินที่เดิมบันทึกไว้

ต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.7 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 77.4 จากการชำระคืนหนี้เงินกู้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายดามพ์ นานา)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Attachments

  • 2011-11-24_RS02_TH.pdf (Size: 44,015 bytes)