การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (RS-W1)

Backธันวาคม 13, 2553

ตามที่บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS) ได้แจ้งการครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (RS-W1) โดยมีระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2554 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 มกราคม 2554 โดยบริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 เป็นผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ RS จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อหรือขาย RS-W1 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 (รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ RS ในระบบ SETSMART วันที่ 9 ธันวาคม 2553)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(6) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2538 ตลาดหลักทรัพย์จึงห้ามการซื้อหรือขาย RS-W1 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม2553 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 ตามที่บริษัทขอมาและเป็นผลให้ RS-W1 พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

Attachments

  • 2010-12-13_RS_TH.pdf (Size: 58,587 bytes)