นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2553 (ฉบับแก้ไข)

Backกันยายน 02, 2553

วันที่ 2 กันยายน 2553

เรื่อง ขอนำส่งงบการเงินฉบับใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาถึง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2553 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 แล้วนั้น ทางบริษัทขอนำส่งงบการเงินฉบับใหม่ เนื่องจากมีการ แก้ไขหน่วยของจำนวนหุ้นที่ระบุในหน้างบกำไรขาดทุนของบริษัท (หน้า 5) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ดังต่อไปนี้

รายการเดิม
รายการใหม่

จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลด (หุ้น)

จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลด (พันหุ้น)

อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน และไม่มีผลกระทบต่อตัวเลขกำไร (ขาดทุน) สุทธิ กับการเปลี่ยนแปลงรายการอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายดามพ์ นานา)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Attachments

  • 2010-09-02_RS01_TH.pdf (Size: 40,911 bytes)