การรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : RS

Backสิงหาคม 09, 2553

การรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตามที่บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอให้ ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้รับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ RS
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระ (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท)
ทุนเดิม 700,001,400 บาท
ทุนใหม่ 708,068,528 บาท
จัดสรรให้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (RS-W1) จำนวน 7,661,091 หน่วย แปลงเป็น หุ้นสามัญจำนวน 8,067,128 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.053 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ ราคาหุ้นละ 1.709 บาท
วันใช้สิทธิ 30 กรกฎาคม 2553

Attachments

  • 2010-08-09_RS01_TH.pdf (Size: 45,214 bytes)