รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W1 ครั้งที่ 4

Backสิงหาคม 05, 2553

วันที่ 5 สิงหาคม 2553

เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญ จำนวน 174,999,984 หน่วย ซึ่งอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ ใหม่ 1.053 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.709 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการ สุดท้ายของเดือน มกราคม และ กรกฎาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 นั้น

บริษัทฯขอรายงานผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ในกำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ดังนี้

1. จำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ
7
ราย
2. จำนวนรายที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
7
ราย
3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ
7,661,091
หน่วย
4. จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ
8,067,128
หุ้น
5. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้
167,337,493
หน่วย
6. จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ
177,931,456
หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายดามพ์ นานา)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2010-08-05_RS01_TH.pdf (Size: 52,508 bytes)