ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: RS-W2

Backมิถุนายน 10, 2553

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: RS-W2

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (RS-W2) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป และกำหนดให้ RS-W2 จำนวน 140,000,269 หน่วย เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป โดยจัดอยู่ในหมวด ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญและใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "RS-W2"

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะ เงื่อนไข และ สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ RS-W2 ในระบบบริการข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ RS-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

Attachments

  • 2010-06-10_RS_TH.pdf (Size: 53,124 bytes)