เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 บนเว็บไซท์

Backพฤษภาคม 13, 2553

วันที่ 12 พฤษภาคม 2553

เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 บนเว็บไซท์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ผ่านมานั้น

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 บนเว็บไซท์ของบริษัทฯ ที่ www.rs.co.th/corporate ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Attachments

  • 2010-05-13_RS01_TH.pdf (Size: 55,551 bytes)