แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ RS-W2

Backเมษายน 28, 2553

วันที่ 28 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (RS-W2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รุ่นที่ 2 (RS-W2) โดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่ เกิน 140,000,280 หน่วย ราคาการใช้สิทธิที่ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวมีอายุ 4 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยมีเงื่อนไขในการจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น

ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (RS-W2) และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่นที่ 2 (RS-W2) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายดามพ์ นานา)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2010-04-28_RS03_TH.pdf (Size: 52,204 bytes)