แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบน website

Backมีนาคม 29, 2553

วันที่ 26 มีนาคม 2553

เรื่อง เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 บนเว็บไซท์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พร้อมเอกสาร ประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯที่ www.rs.co.th/corporate ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2553 เพื่อให้ผู้ถือ หุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายงานประจำปี 2552 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯจะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Attachments

  • 2010-03-29_RS01_TH.pdf (Size: 60,930 bytes)