ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการลดทุน

Backมีนาคม 26, 2553

วันที่ 26 มีนาคม 2553

เรื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการลดทุนของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2553 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2553

ตามที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เรื่อง การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งจะประชุมใน วันที่ 28 เมษายน 2553 ในการยกเลิกการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้นของ บริษัทฯ ให้น้อยลงจำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมบางส่วนของบริษัท นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงเหตุผลในการพิจารณายกเลิกการลดทุนดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

หลักการและเหตุผล : ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มี มติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ให้น้อยลงจำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมบางส่วนของบริษัท โดยใช้ตัวเลขตามที่ปรากฎในงบการเงินที่ผ่านการสอบ ทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 นั้น

ต่อมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทฯได้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ มาชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน ดังนี้

 
บาท
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
338,197,227.11
หัก ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
(204,201,092.03)
คงเหลือ
133,996,135.08

นอกจากนั้น ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2552 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯมีผลกำไร จำนวน 90.91 ล้านบาท จึงเป็นผลให้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยคงเหลือผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพียง จำนวน 43.08 ล้านบาท (หากมีการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว) การลดทุน โดยการลด จำนวนหุ้นให้น้อยลงจำนวน 50,000,000 หุ้น (หรือ คิดเป็นมูลค่า 50,000,000 บาท) จึงอาจไม่มีผลตามที่คาดไว้ รวมถึงเพื่อไม่ให้กระทบต่อจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ หากมีการลดทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้นของ บริษัทฯ ให้น้อยลงจำนวน 50,000,000 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายดามพ์ นานา)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2010-03-26_RS01_TH.pdf (Size: 61,337 bytes)