การรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : RS

Backกุมภาพันธ์ 16, 2553

การรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตามที่บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอให้ ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้รับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ RS
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระ (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท)
ทุนเดิม 700,000,000 บาท
ทุนใหม่ 700,001,400 บาท
จัดสรรให้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (RS-W1) จำนวน 1,400 หน่วย แปลง เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,400 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ ราคาหุ้นละ 1.80 บาท
วันใช้สิทธิ 29 มกราคม 2553

 

Attachments

  • 2010-02-16_RS_TH.pdf (Size: 44,592 bytes)