รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W1 ครั้งที่ 3

Backกุมภาพันธ์ 10, 2553

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญ จำนวน 174,999,984 หน่วย ซึ่งอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ ใหม่ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.80 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีกำหนดการใช้ สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือน มกราคม และ กรกฎาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 มกราคม 2553 นั้น

บริษัทฯขอรายงานผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ในกำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 มกราคม 2553 ดังนี้

1. จำนวนรายที่ยื่นขอใช้สิทธิ 1 ราย
2. จำนวนรายที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ 1 ราย
3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ 1,400 หน่วย
4. จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 1,400 หุ้น
5. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งนี้ 174,998,584 หน่วย
6. จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 174,998,584 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายดามพ์ นานา)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 2010-02-10_RS_TH.pdf (Size: 52,435 bytes)