เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเวปไซท์

Backมกราคม 27, 2553

วันที่ 26 มกราคม 2553

เรื่อง เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 บนเว็บไซท์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารเชษฐโชติศักดิ์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 พร้อมเอกสาร ประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯที่ www.rs.co.th/corporate ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2553 เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Attachments

  • 2010-01-27_RS_TH.pdf (Size: 57,282 bytes)