แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W1

Backมกราคม 13, 2553

วันที่ 13 มกราคม 2553

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W1

เรียน ท่านผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 174,999,984 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือน มกราคม และ กรกฎาคม ของแต่ ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มกราคม 2552 และ วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2554 โดยในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุด ทำการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการของบริษัทถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับ วันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัท ก่อนวันกำหนดใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายนั้น

ทางบริษัท ขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับ วันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 มกราคม 2553 ดังนี้

 1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 22 มกราคม 2553 และ วันที่ 25 ถึง 28 มกราคม 2553 ระหว่าง เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

 2. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

 3. ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ : หุ้นละ 1.80 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์)

 4. เอกสารในการยื่นความจำนง :

  ก) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และ ครบถ้วนทุก รายการ

  ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดง สิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และ หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้ สิทธิ (ถ้ามี)

  ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องชำระเป็น แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ เช็คบุคคล หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้ง ความจำนงการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)" หรือ โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)" บัญชีเลขที่ 128-4-09990-8 ประเภทบั ญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ บริษัทได้ เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และ บริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้ง นั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิ ในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

  ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติ แห่งประมวลรัษฎากร หรือ ข้อบังคับ หรือ กฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

  1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดย กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง
  4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 5. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ :
  บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0-2511-0555
  โทรสาร : 0-2511-2324

บริษัทฯจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมี การปิดสมุดทะเบียน 15 วัน ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายดามพ์ นานา)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สำเนาเรียน : เลขาธิการ / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Attachments

 • 2010-01-13_RS_TH.pdf (Size: 78,445 bytes)