รายการ 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 757 104 231 340 328
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 876 648 622 553 545
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 384 473 402 332 504
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 1,802 1,666 1,531 1,396 671
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 324 552 587 720 703
รวมสินทรัพย์ 4,844 4,139 4,209 4,073 3,407
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,419 589 815 733 651
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (สุทธิ) 362 378 177 4 -
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 706 253 320 530
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 444 626 316 236
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ) 1,106 728 718 827 -
รวมหนี้สิน 3,117 3,080 2,807 2,401 1,680
ทุนจดทะเบียน 1,014 1,010 1,203 1,203 1,162
ทุนชำระแล้ว 1,010 1,010 1,010 1,010 972
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย 92 101 113 120 120
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน - 465 465 465 -
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 376 (317) 16 282 310
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,727 1,060 1,402 1,672 1,727
           
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)          
รายได้ธุรกิจพาณิชย์ 232 228 1,389 2,127 2,012
รายได้ธุรกิจสื่อ 2,122 1,695 1,704 1,345 1,069
รายได้ธุรกิจเพลง และอื่นๆ 1,249 1,076 409 355 530
รายได้จากการขายและบริการ 3,604 2,999 3,502 3,827 3,611
ต้นทุนขายและบริการ (2,703) (2,331) (2,129) (2,205) (2,020)
กำไรขั้นต้น 901 668 1,372 1,621 1,591
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (751) (832) (932) (1,054) 1,100
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 201 (43) 465 598 496
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 122 (102) 333 516 363
           
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)          
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.71 1.10 1.45 1.73 1.78
กำไรต่อหุ้น* 0.12 (0.10) 0.34 0.53 0.37
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)          
อัตรากำไรขั้นต้น 24.99 22.26 39.19 42.37 44.06
อัตรากำไรสุทธิ* 3.33 (3.27) 9.43 13.37 10.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.26 (0.96) 11.14 14.43 13.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* 7.09 (7.39) 27.21 33.64 21.40
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.02 0.54 0.89 1.04 0.90
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.82 2.94 2.01 1.44 0.97
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.01 1.13 0.65 0.39 0.45
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 83.03 - - 84.31 79.90

*กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่