ชื่อบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 27 อาคาร A ชั้น 8 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ +66 2037 8888, +66 2037 8126 (นักลงทุนสัมพันธ์)
เว็บไซด์ www.rs.co.th
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
พาณิชย์ (เปลี่ยนหมวดธุรกิจจาก สื่อและสิ่งพิมพ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562)
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 22 พ.ค. 2546

 

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 1,161,997,216 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 972,496,946 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น  
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 972,496,946 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 972,496,946 หุ้น
สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน 15,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน 957,496,946 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน -