การศึกษา
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2535 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2555 : รองประธานกรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
- 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), Northeastern University, Boston, USA
- ปริญญาโท สาขา Science in Finance (MSF), Northeastern University, Boston, USA
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) โปรแกรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 : Group CFO/ Deputy CEO, บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จำกัด / บริษัท เอ็นเซิร์ฟ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2560 - 2561 : กรรมการ Structured Finance, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2559 : กรรมการ Corporate Finance & Treasury, บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557 : Assistant Vice President (AVP), สายตลาดทุน (Capital Markets Division), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
- น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรกฏหมายภาษีอากร สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประสบการณ์การทำงาน
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2558 : รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2540 - 2550 : ที่ปรึกษากฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประสบการณ์การทำงาน
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด
การศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966
ประสบการณ์การทำงาน
- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร, กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด
- 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
- 2545 - 2557 : กรรมการบริหาร, บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล จำกัด
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน : Senior Vice President ลูกค้าจีน ลูกค้าธุรกิจรายกลาง, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University, Texas, U.S.A
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน

- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : รองปลัดกระทรวงการคลัง, กระทรวงการคลัง
- 2560 - ปัจจุบัน : นายกสภาวิชาชีพบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2561 : กรรมการ, บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2558 - 2560 : อธิบดีกรมธนารักษ์, กรมธนารักษ์
- 2558 - 2560 : ประธานกรรมการ, บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2557 - 2558 : กรรมการ, ธนาคารกรุงไทย
- 2556 - 2559 : กรรมการ, บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2559 : กรรมการ, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2562 : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)