ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

อาร์เอสส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้มีการกำกับดูแล ควบคุมดูแล บริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเป็นหลักยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยถือว่าหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ด้วยความเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และผู้พิการ
 2. เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูล
 3. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน องค์กรมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ
 4. มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน ทั้งการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เงินช่วยเหลือต่างๆ
 5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 6. แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 7. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง
 8. ให้ความสำคัญ เข้าถึงพนักงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น ถามคำถาม เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตและจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าทุกประเภท หากพบว่าสินค้าชำรุด ไม่ได้คุณภาพตามต้องการ หรือใช้แล้วเกิดปัญหาในภายหลัง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยเปลี่ยนมาใช้การจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นแทน และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ พนักงานมีโอกาสในการทำความดีเพื่อพัฒนาจิตอาสา สร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการติดตาม วัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

อาร์เอส คำนึงถึงการช่วยเหลือสังคม ด้วยคุณธรรม และยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชน นำสองดาราจากละครเรื่องเทพธิดาขนนก ทางช่อง 8 เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ เพลง กันย์ลภัส คงแจ่ม และผู้ประกาศข่าวจากรายการคุยข่าวเช้า หลี่แช วิยดา พีรรัฐกุล และ อู๋ สถาพร ริยะป่า บำเพ็ญตนผู้ทำคุณประโยชน์เป็นต้นแบบ มีน้ำใจ สร้างกุศลร่วมรณรงค์รับบริจาค "เข็มวันอานันทมหิดล" เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธยากไร้ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาร์เอส รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมพัฒนาชุมชน โดยการสนับสนุนลดผู้สูบหน้าใหม่ และลดควันบุหรี่ โดยส่ง กุ้ง สุธิราช ดารานักแสดงจากละครเรื่อง เทพธิดาขนนก ช่อง 8 ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และมีความประพฤติดีงาม ร่วมรณรงค์ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ และเข้ารับโล่รางวัล เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day 2019” จากกระทรวงสาธารณสุข องค์กรอนามัยโลก โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีสต์วิลล์
อาร์เอสและสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ลูกค้า และผู้บริโภค นำเสนอข่าวด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการนำเสนอเนื้อหาข่าว ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้ผู้ประกาศจากรายการคุยข่าวค่ำช่อง 8 ได้แก่ ลูกเกด ร่มเกล้า อมาตยกุล และแนส ทิฆัมพร อยู่กำเหนิด เข้ารับรางวัลนาคราช ครั้งที่ 3 ในสาขาทีมผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี จากรายการคุยข่าวค่ำ ช่อง 8 นอกจากนี้ อ๊อฟ อัครพล และลูกเกด ร่มเกล้า ยังได้รางวัลผู้ประกาศข่าวชาย - หญิงยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลที่การันตีคุณภาพงานข่าวของช่อง 8 ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง จัดขึ้นโดยนิตยสารดาราอินไซด์ และสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำความดี
อาร์เอสและสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมพัฒนาชุมชน ด้วยการนำเนื้อหาข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วน โดยทีมผู้ประกาศข่าวจากรายการคุยข่าวเช้าช่อง 8 ทั้ง อู๋ สถาพร หลี่แช วิยดา และก้อย บุญญิตา เข้ารับรางวัลเกียรติยศเทพปัญจสิงขรนาคราชอีสานอวอร์ด 2019 ในสาขารายการข่าวที่ชื่นชอบของชาวอีสานสำหรับรางวัลเกียรติยศเทพปัญจสิงขรนาคราช อีสานอวอร์ด 2019 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคนดี คิดดี ทำดี ด้วยหัวใจตามหลักธรรมาภิบาล
อาร์เอส ร่วมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค ชวนรณรงค์เทิดทูนพระคุณแม่ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยศิลปินและดารา สุธีวัน ทวีสิน และชานนท์ ทิพกนก ดารานักแสดงจากเรื่องเล่ห์รัญจวญ ทางช่อง 8 เข้ารับโล่รางวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานวันแม่แห่งชาติ
อาร์เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เนื่องด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงขั้นวิกฤต สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมมือกับทีมปฏิบัติการ PM 2.5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำโดยผู้ประกาศข่าวและดารานักแสดง ช่อง 8 เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ ดารานักแสดงจากละครเรื่อง เทพธิดาขนนก ลูกเกด ร่มเกล้า อมาตยกุล แนท ฑิฆัมพร อยู่กำเนิด และอ๊อฟ อัครพล ทองธราดล รณรงค์แจกหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้ประชาชนย่านซอยละลายทรัพย์ พื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองพิษมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญชวนให้ประชาชน ดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย และใช้หลัก "ป้องกันไว้ก่อน"
อาร์เอส คำนึงถึงการช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรม และยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชน นำสองนักแสดงจากละครเรื่องมณีนาคา ช่อง 8 มังกร ปภาวิน หงษ์ขจร และมีน อัจจิมา โกสุมา ร่วมงานแถลงข่าววันมหิดลในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ “วันมหิดล” ตรงกับ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดย มังกร และมีน ยังร่วมเป็นแกนนำเดินรณรงค์ พร้อมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์ ชวนอุดหนุนธงมหิดล นำรายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช และเพื่อสร้างกุศลตามรอยพระบาท ณ บริเวณตลาดวังหลัง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
อาร์เอส คำนึงถึงการช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรม และยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชน ร่วมพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัย ให้กำลังใจในสังคมเดียวกัน นำศิลปินค่ายอาร์สยาม ลาดา สุขสวัสดิ์ชล ศิลปินและนักแสดงจากละครเรื่อง สางนางพรายช่อง 8 ทำหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ แกนนำรณรงค์วันเอดส์โลก เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมกันป้องกันภัยจากโรคเอดส์ ภายใต้แนวคิด “Community makes a difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และศาสตราจารย์นายแพทย์ นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน จัดงานแถลงข่าววันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี
อาร์เอส ร่วมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค ชวนรณรงค์เทิดทูนพระคุณแม่ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลือก 2 นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ จากละครเล่ห์รัญจวน และ เพลง ธันยพร คงแจ่ม จากละครเทพธิดาขนนก ทำหน้าที่จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เป็น “พรีเซ็นเตอร์ดอกมะลิวันแม่” ปี 2562 เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” (12 สิงหาคมของทุกปี) เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่
อาร์เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และสนับสนุนนโยบาย ลดอัตรานักดื่มสุราในไทย นำสองดารานักแสดงช่อง 8 มังกร ปภาวิน หงษ์ขจร จากละครเรื่อง มณีนาคา และเพลง กันย์ลภัส คงแจ่ม จากละครเรื่อง เทพธิดาขนนก เข้าทำหน้าที่ พรีเซ็นเตอร์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค์คนไทยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 11,000 ล้านบาท เป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ภายใต้สโลแกน “รักชีวิต อย่าติดสุรา” สร้างสุขภาพชีวิตชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และโรคภัยร้ายแรงจากพิษของสุรา
เนื่องด้วยเกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในกว่า 40 จังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้เปิดบัญชีรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ช่อง 8 ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม” โดยร่วมกับมณฑลทหารบก กองทัพบกแต่ละพื้นที่จังหวัด มอบเงินบริจาคที่ได้รับจากประชาชนเป็นจำนวนเงิน รวมกว่า 2 ล้านบาท ช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน และโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์การกีฬา ถุงยังชีพ ให้กับทั้ง 6 โรงเรียน และร่วมกันทำกิจกรรมทาสีห้องสมุด ทำความสะอาด และแจกไอศกรีม ให้กับนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย
อาร์เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และสนับสนุนนโยบายลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ศิลปินค่ายอาร์สยาม เครือบริษัทอาร์เอส บ่าววี อาร์สยาม ต้นข้าว อาร์สยาม และเพลง อาร์สยาม ร่วมกันเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ ในงาน “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย” โดยแจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับให้กับพนักงานขับรถทัวร์ ประชาชนที่ใช้รถบริการของขนส่งหมอชิต รวมถึงเยี่ยมชมการใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถโดยสาร เพื่อเข้มงวดมาตรการ เมาไม่ขับ และยังฝากเตือนให้ประชาชน เดินทางขับรถเคารพกฎจราจร ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 หรือในช่วง 7 วันอันตราย
อาร์เอส ร่วมพัฒนาชุมชน และสนับสนุนนโยบายลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ นำศิลปินดารา ต้นข้าว อาร์สยาม และเพลง อาร์สยาม นักแสดงจากละครเรื่อง เทพธิดาขนนก ช่อง 8 เดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย แจกหมวกกันน็อค และสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ 11-17 เมษายน 2562 ในงานสงกรานต์ลดอุบัติเหตุ และแสดงเจตนาให้เห็นความพร้อมของสังคมไทยที่จะช่วยกันป้องกัน ลดการสูญเสียด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยกันป้องกันลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยแจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ หมวกกันน็อก ให้กับผู้ขับขี่ และประชาชนที่ใช้รถ
อาร์เอส ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ร่วมเข้าเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ถือเป็นพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่ง นำดาราพิธีกรช่อง 8 และศิลปินค่ายอาร์สยาม สวมใส่เสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อถวายพระเกียรติการเสด็จออก ณ สีหบัญชรเป็นครั้งแรก ตั้งแต่บริเวณศาลหลักเมือง ไปจนถึงพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
อาร์เอส ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน นำดาราศิลปินจิตอาสาชวนประชาชนแต่งชุดไทยถ่ายภาพการกุศล ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ถ่ายภาพกับดาราศิลปินจิตอาสาจากอาร์เอส บริเวณพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์จำลอง ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมถ่ายภาพการกุศลนี้ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนทั่วภูมิภาค
อาร์เอส ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา นำดารานักแสดงจากละครเรื่อง มณีนาคา เทพธิดาขนนก และเล่ห์รัญจวน ทางช่อง 8 ร่วมโครงการ 10 สายธารแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ พร้อมใจกันบริจาคเลือด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการบริจาคเลือดให้เป็นเรื่องใกล้ตัว จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ทั้งนี้มีดาราศิลปินมากมายพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง บริจาคเลือด และชวนชาวไทยร่วมกันบริจาคเลือด
อาร์เอส ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาร์เอสได้จัดกิจกรรม “หยดนี้ เพื่อแม่” บริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อรำลึกในบุญคุณของผู้เป็นแม่ทั่วประเทศ นำโดยศิลปินค่ายอาร์สยาม ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 และพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิต รวมน้ำใจ บริจาคเลือด เพื่อให้สภากาชาดฯ ได้กักตุนเลือดไว้ใช้ให้กับผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน
อาร์เอส ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี นำศิลปินดาราเครืออาร์เอส จากละครเรื่องเทพธิดาขนนก และศิลปินค่ายอาร์สยาม เครืออาร์เอส รวมพลังทำดีด้วยหัวใจในโครงการ “ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10” จัดโดยภาครัฐบาล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองทัพบก ร่วมกันปลูกดอกรวงผึ้งจำนวน 110 ต้น พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความจงรักภักดี สวมเสื้อเหลือง และปลูกดอกรวงผึ้ง ในช่วงเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาธุรกิจใหม่ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย บริษัทฯ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และใช้คุณค่าของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าร่วมสูงสุด เห็นได้จากการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ ซึ่งก็คือ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง บริษัทฯ ได้รับแรงบันดาลใจในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากนวัตกรรมโลก และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยต้องการให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่เท่าเทียมในระดับสากล โดยทีมงานได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ในเครือของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้มีการกำกับดูแล ควบคุมดูแล บริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเป็นหลักยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยถือว่าหลักสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีแผนการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้

 1. กำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน มีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Development)
 2. จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ
 3. จัดสรรสวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น
 4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม We Applause และกิจกรรมที่ร่วมให้กำลังใจพนักงาน และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานเป็นรายบุคคลหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ และสร้างความภูมิใจในงานของตน กิจกรรม Job Switching ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลองทำงานในหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับระหว่างกัน เป็นต้น
 5. บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดให้มีตัวแทนพนักงานทุกระดับร่วมเป็นคณะทำงานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ ผลิตและจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าทุกประเภท หากพบว่าสินค้าชำรุด ไม่ได้คุณภาพตามต้องการ หรือใช้แล้วเกิดปัญหาในภายหลัง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้แก้วพลาสติก ปลุกกระแสการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และประชาสัมพันธ์แนวทางรักษ์โลกที่ทำได้ในชีวิตประจำวันของผู้บริหารและศิลปิน ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการรู้จักถึงประโยชน์ เห็นคุณค่า และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสนับสนุนให้ลดการใช้กระดาษ เช่น ใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น การใช้กระดาษสองหน้า การช่วยกันประหยัดไฟฟ้า เช่น การปิดระบบปรับอากาศก่อนเลิกงานประมาณ 30 นาที ดับหลอดไฟหลอดกลางสำหรับโคมไฟที่เป็นประเภท 3 หลอด ปิดแอร์และไฟฟ้าช่วงระหว่างพัก โดยการติดสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการติดตาม วัดผลความคืบหน้า และความสำเร็จในระยะยาว เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

COOLfahrenheit นำโดยคุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คูลเจ. ไปป์-ปวร กิจเจริญการกุล มอบเงินจากการจัดกิจกรรม COOL Running #วิ่งเอาลุค ให้ "มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" โดยมี นพ. วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการฝ่ายบริหาร และ นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการที่ยากไร้ด้อยโอกาส
COOLfahrenheit นำโดยคุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง กรรมการผู้จัดการ และ คูลเจ. เป็นตัวแทนนำเงินบริจาค จากกิจกรรม “COOL Degree ฟังดีได้ดี 2018” ที่แฟนๆ ผู้ฟังร่วมกันทำความดีจากการสะสมคะแนนการฟังผ่าน Application COOLISM เพื่อแลกเป็นเงินบริจาค ส่งมอบให้กับ "มูลนิธิคนตาบอดไทย" และ “มูลนิธิช่วยคนตาบอดไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์”
ตัวแทนศิลปินดารา นำโดย มังกร-ปภาวิน หงส์ขจร และ มีน-อัจจิมา โกสุมา จากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 และ ต้นข้าว-เขมนาฏ ธจิรมงคลกิตต์ หรือ ต้นข้าว อาร์สยาม และ กล้วย-ศิริรัตน์ จันทน์เทศ หรือ กล้วย อาร์สยาม ค่ายอาร์สยาม ภายใต้โครงการ “ช่อง 8 ประสานใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” พร้อมด้วยนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และชาวบ้านในชุมชนกว่า 200 คน ลงพื้นที่ฟื้นฟูและทำความสะอาด บริเวณมัสยิดอิสลามมุรเราะห์มาน ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงให้กำลังใจ พี่ๆน้องๆ หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมจนทำให้บ้านเรือน และพื้นที่สาธารณะเสียหาย นอกจากนี้ยังได้นำเสื้อไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้เดินทางที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี สองศิลปินจิตอาสา จากบริษัทฯ นำโดย ลาล่า อาร์สยาม และ ธัญญ่า อาร์สยาม ร่วมนำปิ่นโตอาหารมอบให้ผู้เดินทาง จำนวน 5,000 ชุด
โครงการ “ปันน้ำใจ จากเพื่อนถึงเพื่อน ครั้งที่ 3” โดยศิลปินป็อบร็อคของเมืองไทย“วงเฟลม” ทั้ง เก่ง-อภิมงคล คูณธาการ เจน-วัชรศักดิ์ คำแสน และ โจ้-สาริษฐ์ จรัสวิโรจน์ ที่ชวนพี่น้องศิลปิน และแฟนคลับร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมจัดมินิคอนเสิร์ต ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (หญิง) คลอง 6 ปทุมธานี
COOLfahrenheit ร่วมกับ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือทั่วประเทศ นำทีมโดย คุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง พร้อมด้วย คูลเจ. กัญ-รังรอง วัณณรถ คูลเจ. ตั้ม-ภัทรวุฒิ สิงหเสนี และ คูลเจ. นิค-ถิรภัทร ชัยจรรยา จัดกิจกรรมชวนทำดี ปันรัก ปันน้ำใจ ให้น้องผู้ด้อยโอกาสในโครงการ “เสียงเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยได้มอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งเลี้ยงอาหาร ทำกิจกรรมสร้างความสุข มอบรอยยิ้มให้กับน้องๆ อีกด้วย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน "น้อมรำลึกสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ...แก้วกัลยาของแผ่นดิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคนพิการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ณ โซน Atrium 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดย ต้นข้าว อาร์สยาม และ เพลง อาร์สยาม ตัวแทนศิลปินค่ายอาร์สยาม ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ประดิษฐ์โดยคนพิการ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ
ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 พร้อมด้วยนักแสดงในสังกัด ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ เอี้ยง-สิทธา สภานุชาติ ยีนส์-เกวลิน ศรีวรรณา ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร เข้ามอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในกิจกรรม “หนุมานรัน วิ่งบุกกรุง” ให้กับโรงพยาบาล ทหารผ่านศึก เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์
2 ดาราศิลปิน นำโดย โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ นักแสดงจากช่อง 8 และ ลาดา อาร์สยาม จากค่ายอาร์สยาม เข้าร่วมเป็นแกนนำในงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วม “กิจกรรมทำบุญไม่ทารุณสัตว์” ของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก และ เยาวชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน ในแคมเปญ “60+ Earth Hour 2018” เชิญชวนให้คนไทยทั่วประเทศปิดไฟ 1 ชั่วโมง โดยมีดารานักแสดงจากช่อง 8 ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร และกฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์ ทำหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ และร่วมเป็นแกนนำเดินรณรงค์ และเมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วโลกร่วมมือกัน เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะวิกฤตโลกร้อนอีกด้วย
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และศิลปินดาราอาร์เอส ได้แก่ มังกร-ปภาวิน หงส์ขจร ช่อง 8 เก่ง-อภิมงคล คูณทาการ ธัญญ่า ดาราภัช ทวีนันท์ หรือ ธัญญ่า อาร์สยาม และ ต้นข้าว-เขมนาฏ ธจิรมงคลกิตต์ หรือ ต้นข้าว อาร์สยาม พร้อมภาคีเครือข่ายกับคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร กรมสืบสวนคดีพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุด
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำศิลปิน บิว กัลยาณี อาร์สยาม เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเชิญชนคนไทยแต่งชุดไทยมาบริจาคโลหิต เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และ นสพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดงาน “รักไม่ปล่อย ให้ Set Zero No Rabies” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสัตว์จรจัด โดยรณรงค์ให้สุนัขจรจัดได้รับการฉีดวัคซีน โดยมี ศิลปินดารา มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA มิ้ม-รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ ดารานักแสดงช่อง 8 ร่วมรณรงค์ในงานด้วย
ดาราศิลปินอาร์เอส และช่อง 8 อาทิ มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร และ ต้นข้าว อาร์สยาม ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ร่วมกัน รณรงค์คนไทยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา ในงานแถลงข่าววันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 11,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว จัดทําโครงการ “ค้นฅน เลิกเหล้า เข้าพรรษา” ค้นหาผู้มีปัญหาจากการดื่มเหล้าให้เข้าถึงระบบบําบัดรักษา จับมือทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

รางวัลที่ได้รับในปี 2561
ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ ศิลปินช่อง 8 ได้รับเลือกจาก ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้เป็น “พรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561” โดยได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทำหน้าที่รณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมกันป้องกันภัยจากโรคเอดส์
ศิลปิน อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม และ กานดา อาร์สยาม ได้เข้ารับรางวัลเพชรแห่งสยาม 2018 (บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2018) สาขาดารานักแสดง จัดโดยชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทย
นักร้องลูกทุ่ง บิว พงศ์พิพัฒน์ อาร์สยาม ได้เข้ารับโล่ในนาม บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และในฐานะพรีเซ็นเตอร์วันคนพิการประจำปี 2561 ซึ่งในงานมีการจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ประจำสัญลักษณ์วันคนพิการ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือคนพิการ
“อาร์สยาม” ค่ายเพลงดนตรีไร้ขอบแห่งแรกของเมืองไทย ได้รับรางวัล "ปุ่มเพชร" จากยูทูป เพราะมียอดผู้ติดตาม (Subscribers) ทะลุ 10 ล้านราย ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และการันตีความสำเร็จของ “อาร์เอส” ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งมีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
ผู้ประกาศ ต่วย-ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ และ แนส-ทิฆัมพร อยู่กำเนิด จากรายการ "ปากท้องต้องรู้" ทางช่อง 8 เข้ารับรางวัลพิฆเนศวรประเภท "รายการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาดีเด่น" จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ในงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
อีกหนึ่งต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน ในการสร้างทัศนคติให้วัยรุ่นไทยไม่อยากลองสูบบุหรี่ โดย 2 ศิลปินจากค่ายอาร์สยาม ได้แก่ ธัญญ่า อาร์สยาม และ ลาดา อาร์สยาม เข้ารับรางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2561
สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตร ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ รางวัล “ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา 2561” โดยมี ยีนส์-เกวลิน ศรีวรรณา และ กฤต อมรชัยฤกษ์ นักแสดงช่อง 8 เข้ารับรางวัล เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เผยแพร่คำสอนพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และมีจิตช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ
ดารานักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว จากช่อง 8 อาทิ แนน-กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์ ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์ และ ออฟ-อัครพล ทองธราดล รับพระราชทาน "เข็มวันอานันทมหิดล" ทำหน้าที่บุคคลต้นแบบรณรงค์รับบริจาคเข็มวันอานันทมหิดล เพื่อหารายได้สมทบ มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือ พระภิกษุอาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ก้อย-บุญญิตา งามศัพพศิลป์ และ หลี่แช-วิยดา พีรรัฐกุล จากรายการ คุยข่าวเช้าช่อง 8 เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี 2561 โดยสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยกระดับและเผยแพร่เกียรติคุณให้แก่บุคคลที่มีจิตอาสา

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาธุรกิจใหม่ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย บริษัทฯ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และใช้คุณค่าของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าร่วมสูงสุด เห็นได้จากการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ ซึ่งก็คือ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง บริษัทฯ ได้รับแรงบันดาลใจในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากนวัตกรรมโลก และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยต้องการให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่เท่าเทียมในระดับสากล โดยทีมงานได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ในเครือของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้มีการกำกับดูแล ควบคุมดูแล บริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเป็นหลักยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยถือว่าหลักสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีแผนการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้

 1. กำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน มีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Development) โดยในปี 2560 ได้จัดการอบรมรวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร จำนวน 29 รุ่น แบ่งเป็นจัดฝึกอบรมภายในเป็นจำนวน 197 ชั่วโมงและฝึกอบรมภายนอกเป็นจำนวน 428 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 625 ชั่วโมง รวมถึงการจัดอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ 1) ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ จำนวน 5 รุ่น 2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน 1 รุ่น 3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 1 รุ่น และ 4) การดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 1 รุ่น
 2. จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ
 3. จัดสรรสวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น
 4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม We Applause ที่ไปร่วมปรบมือแสดงความยินดีกับสายงานหรือพนักงาน ที่มีผลงานโดดเด่นทะลุเป้า โดยมอบการ์ดแสดงความยินดีจากคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ (CEO) และขนมจากร้านดังต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้แก่พนักงานทุกคน เป็นต้น
 5. จากการที่บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยจัดให้มีตัวแทนพนักงานทุกระดับร่วมเป็นคณะทำงานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ ผลิตและจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าทุกประเภท หากพบว่าสินค้าชำรุด ไม่ได้คุณภาพตามต้องการ หรือใช้แล้วเกิดปัญหาในภายหลัง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการรู้จักถึงประโยชน์ เห็นคุณค่า และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประหยัดไฟฟ้า โดยจะปิดระบบปรับอากาศก่อนเลิกงานประมาณ 30 นาที ดับหลอดไฟหลอดกลางสำหรับโคมไฟที่เป็นประเภท 3 หลอด การประหยัดน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึมของอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวันให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งาน รวมทั้งการประหยัดพลังงานอื่นๆ ในที่ทำงาน อาทิ การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้าน นอกจากนี้ ยังมีแผนจะดำเนินการประหยัดพลังงานในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การประหยัดพลังงานด้านขนส่ง ( ลิฟต์โดยสาร ) โดยมีแผนรณรงค์ให้พนักงานขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร และการปิดเปิดไฟแสงสว่างช่วงเวลาพักกลางวัน โดยการติดสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ศิลปินบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้แก่ กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม และ บิว พงศ์พิพัฒน์ อาร์สยาม ขับร้องเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” ร่วมกับวงดนตรีของ กรมประชาสัมพันธ์ ในการแสดงมหรสพสมโภชระหว่างนิทรรศการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดโครงการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ รำลึก 13 ปี ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ร่วมกันบำรุงดูแลปลูกต้นไม้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีนักแสดงจากช่อง 8 นำโดย เอี๊ยง สิทธา แนน กฤตพร และธัญญ่า อาร์สยาม เพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้
ศิลปินจาก ช่อง 8 และ ค่ายอาร์สยาม นำโดยโบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ และ ลาดา อาร์สยาม ร่วมงานแถลงข่าว โครงการหยุดรถทางม้าลาย จุดเริ่มต้นวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม และ มูลนิธิเมาไม่ขับ ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
คลื่นคูลฟาเรนไฮต์ นำโดย คุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คูลเจไปป์ ปวร กิจเจริญการกุล เป็นตัวแทน นำเงินจากกิจกรรม “คูลดีกรี ฟังดีได้ดี 2” จำนวน 200,000 บาท มอบให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุน “โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกที่ยากจน”
มังกร ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA ของ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และ แนน กฤตพร หาญโยธินพร้อมด้วย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์จรจัดสุนัขและแมวที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร หลังจากเกิดน้ำท่วมใน ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา โดยได้มอบอาหารสุนัขและแมว จำนวน 7,560 กระป๋อง 90ลัง ให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยสัตว์ที่เดือดร้อนจากวิกฤตน้ำท่วมต่อไป
ตัวแทนดารานักแสดง ช่อง 8 ได้แก่ เอี๊ยง สิทธา โบว์ลิ่ง ปริศนา และ ณฉัตร กวินณัฏฐ์ ร่วมเป็นจิตอาสาใน “โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน” จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ทำความสะอาด กวาดถนน และแจกอาหาร ในบริเวณชุมชนซอยสวนเงิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โครงการ “ช่อง 8 ร่วมใจช่วยภัยอีสาน” ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานที่ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยศิลปินดารา ช่อง 8 และ ค่ายอาร์สยาม
โบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ และ อลิซ อาร์สยาม นำเงินบริจาคของพี่น้องคนไทยที่ร่วมกันบริจาคผ่าน โครงการ “ช่อง 8 ร่วมใจช่วยภัยอีสาน” มอบเงินบริจาคให้แก่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ให้แก่พี่น้องชาว อุบลราชธานี
ดร.โด่ง องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 พร้อมด้วยดารานักแสดงช่อง 8 ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร พร้อมนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค กว่า 400 ถุง รวมทั้งเงินบริจาคของพี่น้องคนไทยที่ร่วมกันบริจาคผ่าน โครงการ “ช่อง8 ร่วมใจช่วยภัยอีสาน” จำนวน 200,000 บาท มอบให้แก่ พลตรี สุขพัฒน์สนธ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ณ ค่าย กฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร
เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม เชิญชวนทำดีเพื่อพ่อ บริจาคโลหิตที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ “แล้งนี้ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่ทำ ด้วยการให้โลหิต” เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่มักเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งต้องมีโลหิตสำรองไว้รักษาผู้ป่วย ไม่ต่ำกว่า 2,500 - 3,000 ยูนิต ต่อวัน

รางวัลที่ได้รับในปี 2560
หลี่แช วิยดา พีรรัฐกุล รายการ คุยข่าวช่อง 8 จาก สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 รับรางวัล พิฆเนศวร ประเภทผู้รายงานข่าวดีเด่นฝ่ายหญิง จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ใน งานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 รางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2560
บิว กัลยาณี อาร์สยาม ได้รับมอบโล่จาก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กใน “ฐานะผู้ทำคุณประโยชน์” จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และยังได้ร่วมแสดงดนตรี ใน งาน First Annual Gala Ball โอกาสครบรอบ 1 ปี ของสมาคมไทยนิวยอร์ก (Thai American Society of New York) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
กระแต อาร์สยาม รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง จากเพลง รอพี่ที่บ้านนอก ในพิธีมอบรางวัล “เพชรในเพลง” ประจำปี 2560 หรือ รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” จัดโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
มด ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ และ เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ จาก ช่อง 8 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาพร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ลด ละ เลิก และตระหนักให้เห็นถึงโทษของการดื่มแอลกอฮอล์เนื่องใน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม เข้ารับรับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ภายใต้แนวคิด "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายการพัฒนา" จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ดาราช่อง 8 ผู้ประกาศข่าว และ ศิลปินค่ายอาร์สยาม นำโดย เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม ยีนส์ เกวลิน ศรีวรรณา บอส พุทธิพงษ์ คล้ำจีนภานุวงศ์ และ หลี่แช วิยะดา พีรรัฐกุลเข้ารับ รางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2560 จาก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในฐานะที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน และห่างไกลจากการสูบบุหรี่ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 หลี่แช วิยะดา จากรายการ คุยข่าวเช้า ต่วย ภคพงศ์ และ แนซ ฑิฆัมพร จากรายการ ปากท้องต้องรู้ เข้ารับรางวัลผู้รังสรรค์ข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 (Best News Awards) จาก หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
แนซ ทิฆัมพร อยู่กำเนิด พิธีกรข่าวเศรษฐกิจ จากรายการ “คุยข่าวเช้า ช่อง 8” และรายการ “ปากท้องต้องรู้” เข้ารับรางวัล เพชรน้ำเอกรัตนาวดี รางวัลสาขาบุคคลต้นแบบศิลปินนักแสดงดีเด่น ที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย จากโครงการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทย ของมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล
จ๊ะ อาร์สยาม คว้ารางวัล “นักร้องลูกทุ่งหญิงที่สุดแห่งปี 2016” จากงาน Daradaily The Great Awards ครั้งที่ 6
กระแต อาร์สยาม และ ยีนส์ เกวลิน ศรีวรรณา เข้ารับรางวัล “ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชา 2560” จากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตร ประธานในพิธีฯ ซึ่งจัดโดย สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ได้ช่วยเหลือสาธารณกุศล

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาธุรกิจใหม่ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย บริษัทฯ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และใช้คุณค่าของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าร่วมสูงสุด เห็นได้จากการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ ซึ่งก็คือ ธุรกิจสุขภาพและความงาม บริษัทฯ ได้รับแรงบันดาลใจในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากนวัตกรรมโลก และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยต้องการให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่เท่าเทียมในระดับสากล โดยทีมงานได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ในเครือของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีแผนการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้

 1. กำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน มีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Development) โดยในปี 2559 ได้จัดการอบรมรวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร จำนวน 26 รุ่น แบ่งเป็นจัดฝึกอบรมภายในเป็นจำนวน 194 ชั่วโมงและฝึกอบรมภายนอกเป็นจำนวน 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 200 ชั่วโมง รวมถึงการจัดอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ 1) หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ จำนวน 4 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 163 คน 2) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 56 คน 3)เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 12 คน และ 4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 51 คน
 2. จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ
 3. จัดสรรสวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น
 4. ให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมของขวัญที่เพียงพอและดีต่อใจ โดยมอบข้าวหอมมะลิปลอดสาร 100% จากกลุ่มชาวนาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และผู้ประกาศ เป็นต้น
 5. ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยจัดให้มีตัวแทนพนักงานทุกระดับร่วมเป็นคณะทำงานด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

5. บทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ ดังนี้

กิจกรรม RS Birthday Charity 2016
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรม " RS Birthday Charity 2016" เพื่อให้พนักงาน ศิลปิน นักร้องนักแสดง ที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือนได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยโรคร้ายแรง เด็ก คนชรา และผู้พิการ ในมูลนิธิ สถานสงเคราะห์และองค์กรเพื่อสาธารณะต่างๆ อาทิ การเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และให้ความบันเทิงทั้งการร้องและการเต้นกับเด็กๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ศิลปิน นักร้องนักแสดง และชาวอาร์เอส ร่วมกันบริจาคของรักที่ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ให้กับโครงการปันกัน เพื่อเป็นช่องทางระดมทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย โดยเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์ การร่วมเลี้ยงอาหารผู้ป่วยภาคสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การเข้าร่วมบริจาคอาหารและสิ่งจำเป็นให้กับน้องหมาน้องแมว ณ
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด การร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ กิจกรรมร่วมกันตกแต่งกระถางต้นไม้ในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อมอบเป็นกำลังใจและสร้างบรรยากาศสดชื่นให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ความช่วยเหลือกับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรการกุศลต่างๆ
 2. เพื่อให้กำลังใจเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ
 3. เพื่อให้ดารา นักแสดง และพนักงานที่สนใจได้ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อให้ดารา นักแสดง มีส่วนในการสร้างกระแสการทำดี และ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป
 5. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในรอบปี 2559
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆในรอบปี 2559
ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 นำทีมดารานักแสดงใบเตย-อาร์สยาม และ มาร์ติน มิดาล เข้ามอบเงินจำนวน 4 แสนบาท จากการขายปฏิทินช่อง 8 ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร และ ฟ้าใส-อรจิรา แก้วสว่าง ดารานักแสดงจาก ช่อง8 ร่วมงานแถลงข่าว วันดอกป๊อบปี้บาน พร้อมรณรงค์ชวนคนไทย ซื้อดอกป๊อบปี้ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บ และสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทหารผ่านศึก
โครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” นำ ดารา-นางเอกสาว จากช่อง8 มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบป้ายรณรงค์เล่นสงกรานต์อย่างมีสติ ใช้น้ำอย่างประหยัด และ ช่วยกันบริจาคโลหิตกักตุนไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีโลหิตสำรองไว้จ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พลตำรวจตรี ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6 ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน” โดยมีศิลปินดาราช่อง8 อาทิ ลาล่า (ขวัญนภา เรืองศรี ) ลูลู่ (ดวงฤดี บุญบำรุง)และฝ้าย-เวฬุรีย์ร่วมกันเดินรณรงค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วย ทีมผู้ประกาศข่าว จากสถานีโทรทัศน์ช่อง8 อาทิ หลี่แช-วิยดา พีรรัฐกุล ก้อย-บุญญิตา งามศัพพศิลป์ แนส-ฑิฆัมพร อยู่กำเนิด เอ-ดลนกฤต แดงหวานปีสีห์ พร้อมด้วย ลูลู่-ดวงฤดี บุญบำรุง และ ลาล่า-ขวัญนภา เรืองศรี ลงพื้นที่น้ำท่วม นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่มมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยใน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศิลปินอาร์เอส อาทิ กระแต-กระต่าย อาร์สยาม แบล็คแจ็ค-จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม เนย-ซินญอริต้า พ้อย-พรวรา สิทธิประศาสน์ เติร์ด-ลภัส งามเชวง และอีกมากมาย รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและเล่นสงกรานต์กันอย่างปลอดภัย ภายใต้แคมเปญ “Save Water Save Life” (เซฟ วอเตอร์ เซฟ ไลฟ์)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมศิลปินดาราจากอาร์เอส อาทิ ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน และ อลิซ ชญาดา อาร์สยาม ร่วมรณรงค์กวาดล้างยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมเปิดตัว แอปพลิเคชัน (Application) พิชิตลูกน้ำยุงลาย โดยรัฐบาลใช้โอกาสทองช่วงหน้าแล้งเร่งรณรงค์กวาดล้างยุงลาย ใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และสถานีโทรทัศน์ช่อง8 รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดาราช่อง8 ใบเตย-สุธีวัน ทวีสิน มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ และ มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร ทั้งหมดขึ้นเครื่องบินจาก หน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุในพื้นที่อากาศหนาว โดยมอบผ้าห่ม ให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 250 ผืน พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือ ที่โรงเรียนสารภีพิทยาคม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กุ้ง สุธิราช อาร์สยาม และพิธีกรรายการ อึ้ง ทึ่ง เสียว พร้อม ขนมจีน-กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์ ดารานักแสดงช่อง8 ทำหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยสนับสนุน ดอกแก้วกัลยา (ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันคนพิการ) เนื่องในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ เพื่อนำรายได้บริจาคสมทบ “กองทุนดอกแก้วกัลยา” ช่วยเหลือคนพิการ ในงานวันคนพิการ
“กิจกรรมช่อง8 คืนความรัก” มอบความบันเทิง มอบของบริจาค รดน้ำดำหัว เลี้ยงอาหาร ให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค2 โดยมีดาราศิลปินมาร่วมตัวในงานบุญครั้งนี้ อาทิ มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ เอี๊ยง-สิทธา สภานุชาติ เป๊ก-รัฐภูมิ ไข่นาค และ เซลีน่า เพียซ
ศิลปินดาราอาร์เอส อาทิ จ๊ะ อาร์สยาม และ ฟลุค-จิระ ด่านบวรเกียรติ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ แคมเปญ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ให้โลกพัก” หรือ 60+ Earth Hour โดยเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ ปิดไฟ ดวงที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. พร้อมกับหัวเมืองใหญ่กว่า 7,000 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจากสถิติจากการจัดกิจกรรม ปิดไฟ 1ชั่วโมง เมื่อปี2558 สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 1,699 เมกะวัตต์ คิดเป็นการลดปริมาณก๊าซ คาร์บอน-ไดออกไซต์ ได้ 1,073 ตัน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 6,656,699 บาท
ส่งมอบความสุขให้น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านนาน้อย และโรงเรียนบ้านนาราบ จังหวัดน่าน ใน “กิจกรรมช่อง8 คืนความรัก” ขึ้นเครื่องบินทหาร C-130 จาก หน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ส่งต่อความรักด้วยการอาสามอบความบันเทิงด้วยเสียงเพลง มอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา และทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือน้อง โดยมีดาราศิลปินช่อง8 ร่วมกิจกรรม อาทิ ลาล่า-ขวัญนภา เรืองศรี ลูลู่-ดวงฤดี บุญบำรุง โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ และ เอี๊ยง-สิทธา สภานุชาติ
คุณศุภชัย นิลวรรณ กรรมการผู้อำนวยการธุรกิจเพลง บมจ. อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยศิลปิน ค่ายกามิกาเซ่ อาทิ แตงค์กิ้ว-ศิลป์ชนก คล้ายแต้ เติร์ด-ลภัส มาร์ค-ธนัต แองจี้-ฐิติชา กรีน-ปิยะภูมิ พาร์ท เคียราน เนโกะ-เนรัญชรา ไปป์ มาก่อน ฯลฯ ร่วมมอบอาหารและความบันเทิง ให้กับ น้องบ้านราชาวดีหญิง ในกิจกรรม “กามิกาเซ่ กิ๊ฟ แอนด์ แชร์ ส่งสุขปีใหม่ให้น้อง” ณ บ้านราชาวดีหญิง

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่าง ๆ อย่างชาญฉลาดและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการรู้จักถึงประโยชน์ เห็นคุณค่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประหยัดไฟฟ้า โดยการปิดสวิทซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งาน ปิดไฟเมื่อพักเที่ยง ปิดแอร์ก่อนเลิกงานครึ่งชั่วโมง การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ การประหยัดน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึมของอุปกรณ์ การประหยัดน้ำมัน โดยการวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง การใช้ E-mail แทนการส่งเอกสารด้วยตัวเอง รวมทั้งการประหยัดพลังงานอื่นๆในที่ทำงาน อาทิ การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้าน เป็นต้น โดยนอกจากประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ความรู้กับพนักงานอยู่เสมอแล้ว ยังกระตุ้นโดยการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน ภายใต้แคมเปญ OFFICE เบอร์ 5 เพื่อให้รางวัลกับหน่วยงานที่มีผลงานในการประหยัดพลังงานโดดเด่นที่สุดอีกด้วย

รางวัลที่ได้รับในปี 2559
เอ-ดลยกฤต ก้อย-บุญญิตา และ หลี่แช-วิยดา ผู้ประกาศข่าวรายการ “คุยข่าวเช้าช่อง8” ช่วงคุยข่าวบรรเทาทุกข์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เข้ารับรางวัล “ประชาบดี” และ “เข็มเชิดชูเกียรติ” ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ดารา ช่อง8 และ ศิลปินค่ายอาร์สยาม อาทิ จินตหรา พูนลาภ อาร์สยาม โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร และ อาร์ม-พิพัฒน์ คูลเจ จากคลื่นคูล 93 เข้ารับรางวัลศิลปินเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2559 จาก เครือข่าย สุขภาพวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ อาคารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ และ มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร จากสถานีโทรทัศน์ช่อง8 ได้เข้าพิธีเซ็นสัญญารับภารกิจเป็น ฑูตสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการป้องกัน ยับยั้งและช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม
กุ้ง-สุธิราช ค่ายอาร์สยาม และ พิธีกรรายการ “อึ้ง ทึ่ง เสียว” จากทางช่อง8 เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2559 สาขา สื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม” จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กุ้ง-สุธิราช วิรดา วงศ์เทวัญ และ หนูมิเตอร์ จากค่าย อาร์สยาม ได้รับประดับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพฯ ประจำปี 2559 จากกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เนื่องจากเป็นผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดี และให้การสนับสนุนกิจการของกรมทหารราบที่ 2ฯ ตลอดมา
อาร์สยาม ตอกย้ำความเป็นค่ายเพลงลูกทุ่งอันดับ 1 ของเมืองไทย กวาด 6 รางวัลเกียรติยศจากทั้งหมด 15 รางวัล ในงานประกาศรางวัลมหานครอวอร์ดส ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย FM 95 ลูกทุ่งมหานคร นำทีมโดยศิลปินแห่งชาติ ชาย เมืองสิงห์ (สมเศียร พานทอง) บ่าววี อาร์สยาม (พันจ่าอากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า) กระแต-กระต่าย อาร์สยาม (นิภาพร-ฐิฆพรณ์ บุญยะเลี้ยง) เดือนเพ็ญ อำนวยพร อาร์สยาม (อำนวย จันโทสี) และ นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม
กระแต อาร์สยาม เข้ารับรางวัล “เอ็มไทย ท็อป ทอล์ก อะเบาต์ 2016” สาขาศิลปินที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์ จากการสำรวจของเว็บไซต์เอ็มไท

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัท โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงกำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว้ 3 ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Development)

 1. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) บริษัทฯได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผ่านกิจกรรม Welcome Day
 2. การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) บริษัทฯได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่ง (Promotion Path)
 3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training Development) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกับผลสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนาทั้งในส่วนของการส่งไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ (Skill Development) อาทิเช่น หลักสูตร RS Revolution Camp การอบบรมการใช้งานโปรแกรม Lotus Notes การใช้งานระบบบัญชี Axapta หลักสูตร Change Management through RS Media Revolution การอบรม Interview Skill Techniques การอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ หลักสูตร AEC preparation : Business English, English Conversation & Email Writing และ CCM Team Building ซึ่งเป็นพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหาร

นอกจากนี้ ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆที่สำคัญ ได้แก่

 1. การตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ
 2. สวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น)
 3. กิจกรรมในการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กร ได้แก่ กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ เป็นต้น
 4. การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยการให้ความรู้ ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆในองค์กร และจัดให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้า

5. บทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ ดังนี้

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2558
กิจกรรม RS Birthday Charity 2015
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรม " RS Birthday Charity 2015" ภายใต้โครงการ อาร์เอส กิ๊ฟ แบค โดยเปิดโอกาสให้ ศิลปิน ดารา และ พนักงานอาร์เอส ที่มีเดือนเกิดในเดือนต่างๆ ได้ร่วมทำบุญวันเกิด ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดทั้งปี อาทิ การเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้กับเด็กที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นในเดือนมกราคม การเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ทหารที่นอนป่วยในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเดือนมีนาคม การทำบุญ เลี้ยงขนมและมอบความบันเทิง ให้กับผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในเดือนกรกฎาคม การบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดในเดือนสิงหาคม กิจกรรมการให้ความบันเทิงและมอบสิ่งของจำเป็นที่ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดงในเดือนตุลาคม เป็นต้น
กิจกรรม "ช่อง 8 แชร์ ทู ชายด์" ปันรัก "วันเด็ก" น้องบ้านนนทภูมิ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดกิจกรรม "ช่อง 8 Share To Child" (ช่อง 8 แชร์ ทู ชายด์) นำโดย ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการสายงานสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 นำ ทีมดารา-นักแสดง และศิลปินในสังกัด อาทิ มด-ณปภัช, ขนมจีน-กุลมาศ, เอี๊ยง-สิทธา, มังกร-ปภาวิน, ลาล่า, ลูลู่, ใบเตย- (สุธีวัน ทวีสิน), ญาดา อาร์สยาม, อลิซ ชญาดา, ณฉัตร วัลเณซ่า, ฟ้าใส-อรจิรา, ไมล์-ณกรณ์, มาร์ค-อภิวิชญ์ และ ฟ้า-ษริกา ฯลฯ ร่วมมอบเงิน เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคของสร้างความสนุก และร่วมเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆ 150 คน ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพบ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด
โครงการรณรงค์ "7 วันอันตราย"
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว นำศิลปิน หนูเล็ก เบญจวรรณ และ ออม เพลินศิลป์ หรือ วงบลูเบอร์รี่ อาร์สยาม พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมกันเดินรณรงค์ 7 วันอันตราย แจกถุงเท้าซานต้าปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ 2559 ที่สกายวอล์ค บนรถไฟฟ้า ลานย่านศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชน เดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ในช่วงหยุดยาว 7 วันอันตราย
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆในรอบปี 2558
ใบเตย อาร์สยาม และ เอี๊ยง-สิทธา นักแสดงจากช่อง 8 ในฐานะพรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก เข้ามอบสัญลักษณ์ริบบิ้นแดง ให้กับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เนื่องในวันเอดส์โลก โดยให้ประชาชนตระหนักถึงการรู้จักการป้องกัน ภายใต้สโลแกน "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์"
ยีน-เกวลิน ไอซ์-วราภัทร์ เพชรสถิต และ ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร ดารานักแสดงจากละครเรื่อง มงกุฎริษยา ทางช่อง 8 เชิญชวนซื้อดอกแก้วกัลยา ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันคนพิการ ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดนำไปพัฒนา และส่งเสริมอาชีพผู้พิการทั่วประเทศ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เนื่องในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ
แบงค์ – อธิกิตติ์ ขออาสาร่วมบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์ พร้อมชวนคนไทยช่วยกันบริจาคโลหิตป้องกันภาวะขาดแคลนเลือด เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก โดยรณรงค์ให้เกิดการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน หรือ ปีละ 4 ครั้ง ภายใต้สโลแกน "Give freely, give often. Blood donation matters." (บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี) เพื่อทำให้โลหิตมีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วย และยังส่งผลดีต่อผู้บริจาคโลหิตให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย
ลูลู่ อาร์สยาม, เอี๊ยง-สิทธา และ ฟาง-ธนันต์ธรญ์ ดาราจากละคร "ดอกซ่อนชู้" ทางช่อง 8 ขอชวนคนไทย ซื้อธงมหิดล เนื่องในวันมหิดล โดยรายได้จากการจำหน่ายธงทั้งหมด สมทบทุนมูลนิธิศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการรู้จักถึงประโยชน์ เห็นคุณค่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประหยัดไฟฟ้า โดยการปิดสวิทซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งาน ปิดไฟเมื่อพักเที่ยง ปิดแอร์ก่อนเลิกงานครึ่งชั่วโมง การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ การประหยัดน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึมของอุปกรณ์ การประหยัดน้ำมัน โดยการวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง การใช้ E-mail แทนการส่งเอกสารด้วยตัวเอง รวมทั้งการประหยัดพลังงานอื่นๆในที่ทำงาน อาทิ การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้าน เป็นต้น โดยนอกจากประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ความรู้กับพนักงานอยู่เสมอแล้ว ยังกระตุ้นโดยการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน ภายใต้แคมเปญ OFFICE เบอร์ 5 เพื่อให้รางวัลกับหน่วยงานที่มีผลงานในการประหยัดพลังงานโดดเด่นที่สุดอีกด้วย

รางวัลที่ได้รับในปี 2558
ฟลุค-จิระ และ ขนมจีน-กุลมาศ ดารานักแสดงจากช่อง 8 และศิลปิน หลวงไก่ อาร์สยาม เข้ารับรางวัล "พระกินรี" ประจำปี2558 จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในฐานะที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ฯ
ธามไท, โดม แบล็ควนิลา และกระแต อาร์สยาม ศิลปินจากอาร์เอส และ อัครพล ทองธราดล, ร่มเกล้า อมาตยกุล ผู้ประกาศข่าวจากช่อง 8 รับรางวัลลูกกตัญญูแห่งปี จัดโดยหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
ฟลุค จิระ และ ฟาง ธนันต์ธรญ์ นักแสดงจาก สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 รับรางวัลฑูตพระพุทธศาสนา จากกรมศาสนา ในเดือนมีนาคม 2558
กระแต-กระต่าย อาร์สยาม, แจ๊ค ธนพล, แมน มณีวรรณ, หญิง ธิติกานต์ และ หวิว ณัฐพนธ์ ศิลปินจากอาร์เอส รับรางวัล"เพชรในเพลง" ประจำปี 2558 ในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
แต๊งค์กิ้ว-ศิลป์ชนก ศิลปินจากค่ายกามิกาเซ่ ในเครือ อาร์เอส ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประจำปี 2558 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ
แจ็ค-จารุพงศ์ และฮอน-สันติ ศิลปินค่ายเยส!มิวสิค ในเครืออาร์เอส เข้ารับรางวัล "ศิลปินแห่งความเมตตาธรรม" ปี2558 จาก สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการผลักดัน ให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ ดังนั้นบริษัทฯจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนกำหนดแผนงานในการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ระดับ ได้แก่ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Development)

 1. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) บริษัทฯได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น กิจกรรม RS Training ในระดับพนักงาน และ ระดับผู้บริหาร อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 2. การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) บริษัทฯได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่ง(Promotion Path) รวมถึงมีการกำหนดชั่วโมงการฝึกอบรม ทางการบริหาร สำหรับกลุ่มที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งทางการบริหารในแต่ละระดับไว้ และในการจัดเตรียมพนักงานได้ดำเนินการ ผ่านโครงการ Management e – Learning ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและทดสอบแบบ On-Line ตามหัวข้อความสามารถทางการ บริหาร (Management Competency) ขององค์กร สำหรับผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง
 3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training Development) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกับผลสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนา ทั้งในส่วนของการส่งไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ที่ครอบคลุม ทั้งด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ (Skill Development) อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรด้านการขายและการตลาด เรื่อง การนำเสนอเพื่อความสำเร็จ (Presentation for Success) และ เรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพในงานขาย เป็นต้น บริษัทฯยังมีกิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ในองค์กร (Knowledge Sharing) ที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่เข้าร่วมได้ ตามความสนใจ ในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ โดยผู้บริหารและวิทยากรที่มีประสบความสำเร็จจากองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษี การจัด Talk Show ความรู้ด้านการลงทุน และกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง LTF & RMF เป็นต้น

  นอกจากนี้ ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่

  1. การตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาล ให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการ ตรวจสุขภาพถึงที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ
  2. สวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน เสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น)
  3. กิจกรรมในการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กร ได้แก่ กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ และการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล เชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เป็นต้น
  4. การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยการให้ความรู้ ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ในองค์กร และจัดให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ให้กับลูกค้า

5. บทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่ พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาท และความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ ดังนี้

กิจกรรม English Teach a Child ภายใต้โครงการ 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง
แจ็ค-จารุพงษ์ กล้วยไม้งาม ฑูตมูลนิธิรักษ์ไทย / ศิลปิน ค่าย Yes Music ในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เชิญชวนบริจาคหนังสือภาษาอังกฤษทั้งใหม่และเก่า กับโครงการ English Teach a child เพื่อมอบให้เด็ก นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง ให้น้องๆ ได้ฝึกหัดภาษา อังกฤษ และเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการ Kamikaze Give & Share 2015 ปันสุขปีใหม่ให้น้อง ปีที่ 2
ค่ายเพลงกามิกาเซ่ (Kamikaze) ในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ Kamikaze Give & Share นำทีมโดย โฟร์-มด, เฟย์ ฟาง แก้ว, หวาย-ปัญญริสา, ขนมจีน-กุลมาศ, แต๊งค์กิ้ว-ศิลป์ชนก, ป๊อบปี้-กวิน-ทีเจ วงทรีทูวัน, และ กลุ่ม ศิลปินวง NEWCOMER (นิวคัมเมอร์) เติร์ด-มาร์ค-ปอร์เช่-พาร์ท มาก่อนและปลื้ม โดยครั้งนี้พลพรรคศิลปินกามิกาเซ่ ยกพลพรรคกันไปเลี้ยงอาหาร และเล่นเกมส์แจกของรางวัล รวมถึง บริจาคเงินให้กับ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ ทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีหญิง) โดยมี คุณวิมล พรรณ กุญแจทอง ผู้ปกครอง(บ้านราชาวดีหญิง) เป็นผู้รับมอบ
กิจกรรม "ช่อง 8 แชร์ ทู ชายด์" ปันรัก "วันเด็ก" น้องบ้านนนทภูมิ
นำโดย ดร.องอาจ สิงห์ลำ พอง กรรมการผ้อูำนวยการสายงาน สถานีโทรทัศน์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นักแสดง และผู้ประกาศข่าว อาทิ ฟลุค – จิระ ด่านบวรเกียรติ ,ลาล่า – ลูลู่ อาร์สยาม (ลาล่า – ขวัญนภา เรืองศรี และ ลูลู่ – ดวงฤดี บุญบำรุง) ,ณฉัตร วัลเณซ่า เมืองโคตรร ,เอี๊ยง รูกกี้บีบี (สิทธา สภานุชาติ) ,ป๊อบปี้ ทรีทูวัน (ชัชชญา ส่งเจริญ) ร่วมมอบเงิน เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคของ สร้างความสนุก และร่วมเลี้ยงอาหาร ให้กับ น้องๆ 150 คน ที่ สถานสงเคราะห์ เด็กพิการและทุพพลภาพ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆในรอบปี 2557
ใบเตย – กุ้ง ติดริบบิ้นแดงสัญลักษณ์ "วันเอดส์โลก" ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
โครงการ "1 to 3blood เจ็บนี้เพื่อเธอ"

ชวนคนไทยรณรงค์ส่งต่อความดี สร้างกระแสเชิญชวนบริจาคเลือด ด้วยการโพสต์ข้อความและภาพ พร้อมติด Hashtag #1to3bloodเจ็บนี้เพื่อเธอ ผ่านโลกโซเชียลมีเดีย อาทิ Instagram (อินสตาแกรม) facebook(เฟชบุค) ,fanpage (แฟนเพจ)

จำหน่ายธงมหิดล "วันมหิดล" ในโครงการ "ไลฟ์ อีส บิวตี้ฟูล – คลายทุกข์สุขแบ่งปัน" ช่วยผู้ป่วยยากไร้

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่าง ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการรู้จักถึง ประโยชน์ เห็นคุณค่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประหยัดไฟฟ้า โดยการปิดสวิทซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ที่เลิกใช้งาน ปิดไฟเมื่อพักเที่ยง ปิดแอร์ก่อนเลิกงานครึ่งชั่วโมง การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ การประหยัดน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบการรั่วซึมของอุปกรณ์ การประหยัดน้ำมัน โดยการวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง การใช้ E-mail แทนการส่งเอกสาร ด้วยตัวเอง รวมทั้งการประหยัดพลังงานอื่นๆในที่ทำงาน อาทิ การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้าน เป็นต้น โดยนอกจากประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้กับพนักงานอยู่เสมอแล้ว ยังกระตุ้นโดยการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน ภายใต้แคมเปญ OFFICE เบอร์ 5 เพื่อให้รางวัลกับหน่วยงานที่มีผลงานในการประหยัดพลังงานโดดเด่นที่สุดอีกด้วย

รางวัลที่ได้รับในปี 2557
คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รับรางวัล "บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำ ปี 2557" (Outstanding Investor Relations Awards 2014). ภายใต้โครงการ SET Awards 2014 ที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้น เพื่อ ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียน ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ
ดร.โด่ง องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการสายงาน สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 รับรางวัล "ดาวเมขลา 2557" ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ "รวมใจสื่อมวลชนเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่งตั้ง โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร และ มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ นักแสดงจาก สถานี โทรทัศน์ ช่อง 8 เป็น "ทูตพระพุทธศาสนา" เพื่อประกาศ เกียรติคุณ ศิลปินอาร์สยามเข้ารับรางวัล เพชรในเพลง เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย สำนัก วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ศิลปินอาร์สยามเข้ารับรางวัล เพชรในเพลง เนื่องในวัน ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย สำนักวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
กิจกรรมอาร์สยาม เติมพลังใจสู้ภัยน้ำท่วม

ค่ายเพลงอาร์สยามในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการอาร์สยามเติมพลังใจสู้ภัยน้ำท่วม จัดกิจกรรมช่วย เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้


พื้นที่ วัดกุดคูณ และ หาดคูเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี

อำเภอบ้านสร้าง อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรม Do For Dad (การ์ดนี้แด่พ่อ)

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมแสดงความรักต่อพ่อ บริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีการจัดโครงการ Do For Dad (การ์ดนี้เพื่อพ่อ) ขึ้นภายใต้โครงการ RS Give Back ของบริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน และ โครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียนของมูลนิธิรักษ์ไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะทำตลอด เดือนธันวาคม โดยให้ศิลปินหรือทูตรักษ์ไทยร่วมเขียนการ์ดวันพ่อ ร่วมกับเด็กที่ป่วยเรื้อรังอยู่ใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อให้น้องๆ ได้ส่งการ์ดและเป็นการแสดงความรักต่อพ่อ

โครงการครอบครัวช้างอุปถัมภ์

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ RS Give Back ร่วมกับ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals : TSPCA) จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนและคนทั่วไป รับเลี้ยงดูลูกช้าง เพื่อดูแลและช่วยเหลือลูกช้างที่กำลังเจริญเติบโตไม่ให้ต้องไปเป็นช้างเร่ร่อน และได้อยู่ในที่ๆ มีคนดูแลอย่างถูกต้อง โดยมีศิลปิน เนโกะจัมพ์ ทูต TSPCA ประจำปี 2556 เป็นแบบอย่างในการรับเลี้ยงดูลูกช้าง ผ่านมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนทั่วไปหันมาดูแลและให้ความช่วยเหลือช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการกามิกาเซ่เลี้ยงอาหารกลางวัน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ค่ายเพลงกามิกาเซ่ (Kamikaze) ในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ Kamikaze Give & Share จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพื่อตอบแทนและแบ่งปันความสุขให้กับสังคมด้วยกิจกรรมเลี้ยง อาหารกลางวันให้กับเด็กหญิงอายุ ระหว่าง 6-18 ปี จำนวน 70 คน ที่ตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์ เนื่องจากประสบ ปัญหาขาดผู้อุปการะ ครอบครัวยากจน หรือประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก บิดา มารดาเป็นผู้รับสงเคราะห์หรือต้องโทษ โดยนอกจากการจัดกิจกรรมให้ความบันเทิงและเลี้ยงอาหารแล้ว บริษัทฯยังได้มอบราย ได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเพื่อใช้ในโครงการต่างๆอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในรอบปี 2556


กิจกรรม “เติมรัก ใส่ใจ ให้ไออุ่น” เนื่องในวันผู้สูงอายุ


กิจกรรมคนอาร์เอสจิตอาสา วิ่งเพื่อการกุศล ในรายการ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 26 เพื่อร่วมสบทบทุนให้กับมูลนิธิ อานันตมหิดล


พรีเซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์ วันเอดส์โลก

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพสัตว์และเห็นคุณค่าชีวิตสัตว์ ของทูต TSPCA ศิลปินอาร์เอส และเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
 2. เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 3. เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในชุมชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ เลี้ยงสัตว์
 4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

รายละเอียดกิจกรรม

 1. ประสานความร่วมมือกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ศิลปินเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมป้องกัน การทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)
 3. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นนทบุรีและเครือข่ายอาสาในชุมชน ในการขึ้นทะเบียนสุนัข และผ่าตัดทำหมัน
 4. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์และร่วมกันเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เลี้ยงสุนัข แมว และประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลตนเองและชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 2. ลดจำนวนสุนัขที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามเป้าหมาย
 3. มีแหล่งช่วยเหลือด้านโรคระบาดสัตว์สู่คน เมื่อเกิดปัญหาวิกฤต
 4. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลตนเอง และสัตว์เลี้ยง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยไม่เป็นปัญหาชุมชนและสังคม
โครงการ “เพื่อนหญิงอาสา ทำเต้านมเทียมช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อรณรงค์ให้กับสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ ให้มีโอกาสกลับมามีเต้านมได้เหมือนเดิม
 2. เพื่อสร้างอาสาสมัครกลุ่มเพื่อนหญิงอาสาช่วยผู้หญิงด้วยกันให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 3. เพื่อเชิญชวนให้ผู้หญิงทั่วประเทศและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการแจกเต้านมเทียมฟรี ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดโครงการ

โครงการ “เพื่อนหญิงอาสา ทำเต้านมเทียมช่วยผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม” ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนหญิงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ให้มีโอกาสได้กลับมามีเต้านมดังเดิม รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับความเสมอภาคในการรักษาโรค เช่น มาตรฐานในการรักษา สถานที่ดูแลรักษา ยา ตลอดจนอุปกรณ์เสริมในการเยียวยาต่างๆ อาทิ วิกผมหรือเต้านมเทียม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมกันบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมกันทำเต้านมเทียม เนื่องในวันสตรีสากล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือโครงการแจกเต้านมเทียมฟรี ได้ที่ กลุ่มเพื่อนมะเร็ง และ กลุ่มอาสาสมัครเพื่อนทอฝัน ศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-206-8604 หรือ www.noknoi.com

โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ประกอบด้วย ปาน ธนพร แวกประยูรทูต YWCA และศิลปินบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สหพันธ์สมาคมYWCA แห่งประเทศกลุ่มเพื่อนหญิงทอฝัน ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

สตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม และผู้มีจิตอาสาทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ มีโอกาสกลับมามีเต้านมได้เหมือนเดิม
 2. รวมพลังอาสาสมัครหญิงในการทำกิจกรรมเพื่อผู้หญิงได้มากขึ้น
 3. ได้รับเงินร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ“เพื่อนหญิงอาสาทำเต้านมเทียมช่วยผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม” จากประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น
โครงการ“84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง” โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาบ้านห้วยผักกูด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554
 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ให้เด็กและโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร

รายละเอียดกิจกรรม

 1. เปิดรับบริจาค อุปกรณ์การเรียน จากพนักงาน อาร์เอสจำกัด(มหาชน)แฟนคลับ แจ็คจารุพงษ์ กล้วยไม้งามและประชาชนทั่วไป
 2. มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับ มูลนิธิรักษ์ไทย โดยแจ็ค จารุพงษ์ กล้วยไม้งาม ทูตมูลนิธิรักษ์ไทย พร้อมกับ พนักงานบริษัท อาร์เอสจำกัด(มหาชน)
 3. แจ็ค จารุพงษ์ กล้วยไม้งาม ทูตมูลนิธิรักษ์ไทย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาบ้านห้วยผักกูดอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อมอบหนังสือ และทาสีอาคาร พร้อมทั้ง ร่วมกิจกรรมโครงงานปลูกผักและอนุรักษ์พันธุ์ผักท้องถิ่น, โครงงานศึกษาไก่พื้นเมืองบ้านห้วยผักกูดและเลี้ยงไก่, โครงงานเลี้ยงปลาดุก, โครงงานปลูกต้นไม้ และ โครงงานจัดการขยะของโรงเรียน

ระยะเวลาโครงการ

โครงการ“84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง” มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2553ถึง พ.ศ.2555โดยบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนโรงเรียนบ้านนากลางสาขาบ้านห้วยผักกูดอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม 2555

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554
 2. ได้ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ให้เด็กและโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร
RS Give Back “7 วันอันตราย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรณรงค์ “7 วันอันตราย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ภายใต้โครงการ RS Give Backเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันหน่วยงานของภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต่างร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ หามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถได้มีความระมัดระวังการขับขี่ในช่วงเทศกาลต่างๆ
 2. เพื่อสานต่อโครงการ “RS Give Back” อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน

 1. บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รูปแบบ

ศิลปินร่วมแจกเอกสาร สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ การขับขี่อย่างปลอดภัย และแจก “ถุงห่วงใย” ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น
 2. การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง
กิจกรรมมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สภากาชาดไทย
กิจกรรมมอบของขวัญให้องค์กรต่างๆ ได้แก่ กรมกิจการพลเรือนทหารบกสำนักงานหอสมุดแห่งชาติสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่าเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมขายดอกป๊อบปี้ เพื่อช่วยเหลือทหาร เนื่องในวันทหารผ่านศึก โครงการ “ศิลปินร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช” โดยการเดินรับบริจาคและขายธงมหิดล
โครงการ “ศิลปินร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช” โดยการเดินรับบริจาคและขายธงมหิดล
กิจกรรมขายดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ รายได้สมทบกองทุนของสภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนทั่วประเทศ
กิจกรรมรวมพลังอาสาเป็นผู้ให้ โดยการบริจาคเลือด ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนเลือด เพื่อเก็บไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วน
โครงการศิลปินปันน้ำใจ มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านบวกจั่นต.โป่งแยงอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ในโครงการหนาวนี้เพื่อน้องๆผู้ยากไร้
กิจกรรม“คืนโรงเรียนให้ลูกหลานสานสัมพันธ์ชุมชน”โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์จ.อยุธยา
โครงการ “RS ประสานใจช่วยภัยน้ำ ท่วม”

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากหลายจังหวัดในประเทศไทยประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่คนไทยต่างก็มีความห่วงใยและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ดังนั้น บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอันดับ 1 ในด้านความบันเทิง จึงจัดโครงการ RS ประสานใจ ช่วยภัยน้ำท่วม เพื่อระดมเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยรายได้ที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้ นำไปมอบให้กับพี่น้องในจังหวัดที่ประสบภัย น้ำท่วม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำดาราศิลปินมาช่วยในการระดมทุนหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วม
 2. เพื่อปลอบขวัญและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนำ้ท่วม
 3. เพื่อเป็นผู้นำเชิญชวนประชาชน เยาวชนที่มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กิจกรรม

 1. ศิลปินอาร์เอสและศิลปินอื่นๆ เชิญชวนซื้อเสื้อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยน้ำท่วม โดยร่วมกับสภากาชาดไทย
 2. ผู้บริหารและศิลปินมอบเงินที่ได้รับบริจาคให้กับผู้ประสบภัย หรือหน่วยงานที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 3. ศิลปินอาร์เอสลงพื้นที่ เพื่อนำสิ่งของถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 4. ศิลปินอาร์เอสเป็นผู้นำเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือ แพ็คถุงยังชีพ และเลี้ยงอาหารให้ผู้ประสบภัยที่ศูนย์อพยพต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ภาพความสามัคคีของ ศิลปิน-ดารา รวมพลังในการขายเสื้อยืด และรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไป ที่ให้ความช่วยเหลือและการ ร่วมมือกัน
 2. มอบเงินและสิ่งของ ให้แก่พี่น้องผู้ประสบปัญหาอุทกภัย และสามารถช่วยบรรเทาความลำบากแก่ผู้ประสบภัยได้ไม่มากก็น้อย
 3. ประชาชน เยาวชนที่มีจิตอาสาลงมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์อพยพที่ต่างๆ
โครงการ KAMIKAZE LOVE เว่อร์ Project “รู้สึกได้ แม้ไม่ได้ยิน”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทย และย้ำเตือนคนไทยทุกคนเรื่องความสำคัญของการการแบ่งปันให้เด็กพิการ พร้อมให้โอกาสในสังคมที่ จะทำให้พวกเขาเชื่อมั่นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้
 2. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมมอบให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก : วัยรุ่น ชาย-หญิง อายุ 12-22 ทั่วประเทศ ที่เป็นแฟนเพลงของค่าย Kamikaze กลุ่มเป้าหมายรอง : คนไทยทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนต่างๆ

รายละเอียดโครงการ

 1. จัดทำบทเพลงและมิวสิควิดีโอ เพลง “รักเธอ ทุกวินาที” (Every Minute) โดยศิลปินทั้งค่ายกามิกาเซ่ (Kami kaze) จำนวน 36 คน ร่วมร้องเพลงที่ชื่อว่า “รักเธอ ทุกวินาที” (Every Minute) พร้อมนักแสดงรับเชิญจากเด็กพิการ ทางการได้ยินร่วมแสดงในมิวสิควิดีโอ
 2. ศิลปินกามิกาเซ่และเด็กหูหนวกเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบดอกลำโพงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนหูหนวกให้กับ ท่านนายกและคณะรัฐมนตรี
 3. แถลงข่าวรายละเอียดโครงการกามิกาเซ่ เลิฟเว่อร์ โปรเจ็ค (Kamikaze Love เว่อร์ Project)
 4. งานกามิกาเซ่ เลิฟเว่อร์ คอนเสิร์ต เพื่อนำรายได้มอบให้ กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีน้องๆ ผู้พิการทางการได้ยินร่วมทำภาษามือพร้อม กับศิลปินบนเวที พร้อมกันนี้ในงานได้เชิญน้องๆ ผู้พิการ ทางการได้ยิน ร่วมชมคอนเสิร์ต ซึ่งจะมีภาษามือสื่อความหมายตลอด การแสดง เพื่อแบ่งปันความรักและความสุขให้ได้รู้สึก พร้อมกันทั้งประเทศ
 5. งานมอบรายได้จากกิจกรรมของโครงการพร้อม VCD เพลงเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของเด็กพิการทาง การได้ยินต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เยาวชนไทยและประชาชนคนไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ความสำคัญของการการแบ่งปันให้เด็กพิการได้มีโอกาสใน สังคมที่จะทำให้พวกเขาเชื่อมั่นมากขึ้น
 2. รายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มอบให้มูลนิธิอนุเคราะห์ คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ
ทูตสันถวไมตรี ไว ดับเบิ้ลยู ซี เอ ประเทศไทย

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งได้สนับสนุนศิลปินให้เข้าร่วมเป็นทูตของ องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแกนนำในการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

ทูตสันถวไมตรี ไว ดับเบิ้ลยู ซี เอ จึงเสมือนตัวแทนและภาพลักษณ์ของ ไว ดับเบิ้ลยู ซี เอ ในการส่งเสริมสนับสนุนสตรีและเยาวสตรี ให้เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพแก่สตรีและเยาวสตรี ให้มีส่วนร่วมใน กระบวนการตัดสินใจในทุกๆระดับ โดยร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมให้สตรีและเยาวสตรีเข้าถึงสิทธิทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา การเมืองการปกครอง และสุขภาพ โดยเน้นประเด็นสำคัญในเรื่องของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง สุขภาพวัยเจริญพันธุ์ เพศ สัมพันธ์ที่เหมาะสม เอดส์ พลังทางเศรษฐกิจ และความเท่าเทียมทางการศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินพันธกิจตาม หลักธรรมมาภิบาล ให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างกว้างขวาง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและศักยภาพแก่สตรีและเยาวสตรี
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตรีและเยาวสตรีให้เป็นผู้มี จิตอาสา
 3. เพื่อรณรงค์และจัดกิจกรรมให้สตรีและเยาวสตรีเข้าถึง สิทธิทางด้านสังคม อาทิ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก หญิง เพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม เอดส์ พลังทางเศรษฐกิจ และความเท่าเทียมทางการศึกษา

รายละเอียด

 1. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสตรีให้แข็งแกร่ง และเป็นผู้นำของเยาวสตรีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 2. ประชาสัมพันธ์งานต่างๆของ YWCA อาทิ กิจกรรม ระดมทุน กิจกรรมการประชุม YWCA โลก เป็นต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สตรีและเยาวสตรีไทยมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพใน สังคมมากขึ้น
 2. การร่วมพลังสตรีผู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่อสังคม มีมากขึ้นและเห็นเด่นชัด
 3. ปัญหาด้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในสังคม ลดลง

ปาน ธนพร แวกประยูร
Ambassador
โครงการ “ล้างวัดล้างใจ”

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องมาจากการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2554 และสถานการณ์ในปัจจุบันบางพื้นที่ประสบภัยได้ทุเลาลง เหลือไว้แต่ซึ่งร่องรอยความเสียหายในพื้นที่หลายแห่ง อาทิ ในเขตพุทธวาส และสังฆวาส บริเวณวัดต่างๆ สำนักเลขานุการสมเด็จพระ สังฆราช ร่วมกับ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดทำ โครงการพระทัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก : ล้างวัดล้างใจ 2554 ขึ้น เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ทำเพื่อคลายจากเรื่องเศร้าหมอง อีกทั้ง ยังเป็นการฟื้นฟูพุทธสถานให้กลับคืนสู่สภาพงดงามตามเดิมอีกครั้ง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฟื้นฟูบูรณะพุทธสถาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยให้ กลับคืนสู่ความสะอาดสวยงามดังเดิม
 2. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดแก่ทุกคน ทุก หมู่เหล่า ตามหลักพระพุทธศาสนา ในเรื่องของ “เมตตา ธรรม” โดยมี พุทธสถาน เป็นศูนย์กลางในการร่วมจิตใจ
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาได้ร่วมใจ ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์

รายละเอียดกิจกรรม

 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ตลอดจนร่วม กันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการลงมือปฏิบัติงาน เพื่อ ล้างพุทธสถานที่ประสบอุทกภัยโดยสามารถบริจาคสิ่งของ ได้ที่ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ วรวิหาร
 2. ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดโดยรอบ รวมไปถึงการ ทำความสะอาดบูรณะอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย อีกทั้ง แจกของให้กับผู้ประสบภัยในบริเวณใกล้เคียง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พุทธสถาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยกลับคืนสู่ความสะอาด สวยงามดังเดิม
 2. เกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดแก่ทุกคน ทุกหมู่เหล่า ที่ได้ร่วมใจกันทำกิจกรรมโดยมีพุทธสถานเป็นศูนย์กลางใน การร่วมจิตใจ
 3. เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสามาทำงานเพื่อสาธรณประโยชน์ มากขึ้น
TSPCA’s Ambassador (ทูตสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย)

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนและคนทั่วไปให้เกิดเมตตาต่อสัตว์
 2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์
 3. เพื่อสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการหรือสงเคราะห์สัตว์ ตามสมควร

รายละเอียดกิจกรรม

 1. สานต่อโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน (Animal Friendly Schools and Stakeholders Capacity Building Program) เป็นโครงการที่สานต่อเรื่องของการปลูกจิตสำนึกเด็กไทย รุ่นใหม่ ให้เมตตาต่อสัตว์ เลี้ยงสัตว์ด้วยความเข้าใจใน ธรรมชาติของสัตว์ โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ เด็กนักเรียนในโรงเรียน คือ
  - กิจกรรมสันทนาการรักสัตว์ในโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรม สันทนาการในค่ายลูกเสือ (บูรณาการความรู้เกี่ยวกับสัตว์ ให้กับเยาวชน โดยสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆ
  - โครงการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน โดยร่วมกับ กทม. เริ่มที่โรงเรียนในเขต กทม. ก่อน
 2. โครงการอาสาสมัคร Good Friend Volunteers ร่วม เชิญชวนประชาชนทัวไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมฯ ซึ่ง สมาคมฯ จะมอบประกาศนียบัตร พร้อมเสื้อสามารถ ของ TSPCA ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
 3. โครงการบ้านอุปถัมภ์ (A Rehome & Adoption Program) กิจกรรมจัดระเบียบบ้านอุปถัมภ์ ออกเยี่ยมบ้านอุปถัมภ์ รณรงค์รับบริจาคอาหารและเวชภัณฑ์ยา ที่จำเป็นแก่ สุนัข- แมวจรจัด พาสมาชิกออกบำเพ็ญประโยชน์ (ทำหมัน ฉีดวัคซีน) ณ บ้านอุปถัมภ์ของสมาคมฯ
  - เพื่อสร้างภาระใจและความร่วมมือในการแก้ปัญหา สัตว์จรจัด
  - เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างผู้เลี้ยง สัตว์จรจัดกับผู้มีความประสงค์จะอุปการะสัตว์จรจัด
  - เพื่อแบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบ ของกลุ่มผู้เลี้ยง สัตว์จรจัด
  - เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอุปการะ สัตว์จรจัด
  - เพื่อสัตว์จรจัดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกายภาพ และมีสุขภาพดีขึ้น
  - เพื่อช่วยเหลือภาครัฐลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและ ส่งเสริมสาธารณสุขชุมชน
 4. โครงการผลักดันกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพ สัตว์ในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ร่วมรณรงค์ ผลักดัน พ.ร.บ.ฯ ให้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยและ เผยแพร่ออกสู่สากล ในระดับเอเชียแปซิฟิก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เยาวชน และประชาชน คนทั่วไป เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์และ ให้ความเมตตาต่อสัตว์
 2. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน การดูแลสัตว์เลี้ยง
 3. มีอาสาสมัครเข้าร่วมทำกิจกรรมมากขึ้น
 4. สามารถผลักดันกฎหมายและผ่านพ.ร.บ กฎหมายส่งเสริมและคมุ้ ครองสวสัดภิ าพ สัตว์ในประเทศไทย
 
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆในรอบปี 2554

โปงลางสะออน กระแต กระต่าย ฮาการกุศล หาทุนช่วยห้อง ฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจ

ปาน ธนพร รวมพลังสร้างบ้าน เฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่ชาติ”

ศิลปินอาร์เอสเชิญชวนซื้อ “ธงมหิดล” หารายได้ช่วย “ผู้ป่วยยากไร้”

ศิลปินอาร์เอสร่วมรณรงค์การสร้าง สังคมปลอดบุหรี่เนื่องในโอกาสวัน งดสูบบุหรี่โลก

C-Quint ร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอย เท้าพ่อ”

ศิลปินอาร์เอสร่วมขายดอกมะลิ ของสภาสังคมสงเคราะห์ รายได้ ส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อช่วย เหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษา สำหรับเด็กยากจนทั่วประเทศ