นักลงทุนสัมพันธ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )
อาร์เอสจะเป็นผู้ปฏิวัติการสร้างสรรค์ผลงานบันเทิง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ ( Mission )
อาร์เอสจะนำเสนอผลงานบันเทิงคุณภาพทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ภายใต้ระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า (5-Year Business Direction)
“อาร์เอส เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจร่วมกับ “โอกาส” โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำ และลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจสื่อ และขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่อโดยให้มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของรายได้รวมของบริษัทฯ”