นักลงทุนสัมพันธ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )
“เราคือผู้สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ด้วยการต่อยอดจากจุดแข็งในธุรกิจสื่อและบันเทิง”

พันธกิจ ( Mission )
“อาร์เอสจะนำจุดแข็งจากธุรกิจสื่อของตนเองไปต่อยอดในทุกธุรกิจที่มีโอกาส เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ภายใต้ระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า (5-Year Business Direction)
“อาร์เอส เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจร่วมกับ “โอกาส” โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำ และลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจสุขภาพและความงาม และธุรกิจสื่อ โดยขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ให้มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของรายได้รวมของบริษัทฯ”