นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
 • 2552
 • 2551
 • 2550
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
313 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
294 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
105 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
122 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
132 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
122 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
119 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
318 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
229 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
216 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
148 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
160 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
161 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
171 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
183 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
210 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
187 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
190 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
184 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
156 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
123 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
54 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
116 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
84 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
65 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
54 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
58 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
46 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
43 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
43 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
42 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
45 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
44 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
45 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
42 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
43 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
45 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
45 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
46 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
47 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
102 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
104 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
73 KB.
 
ขนาดไฟล์
pdf
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี
(มกราคม - ธันวาคม)
80 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม - กันยายน)
81 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2
(เมษายน - มิถุนายน)
80 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม)
73 KB.