นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

ลำดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 323,400,000 32.02
2. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 115,000,000 11.38
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 58,471,200 5.79
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 56,000,018 5.54
5. นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ 43,810,000 4.34
6. บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 43,273,300 4.28
7. นายโยธิน วณิชวรากิจ 40,064,100 3.97
8. นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 33,589,300 3.33
9. นายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา 19,400,000 1.92
10. SIX SIS LTD 18,438,240 1.83
11. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 11,052,900 1.09
12. นายประยุทธ เอื้อวัฒนา 9,990,000 0.99
13. นายโชต เชษฐโชติ 9,700,000 0.96
14. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 6,727,900 0.67
15. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 6,492,700 0.64
16. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 5,446,400 0.54
17. กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล 5,273,300 0.52
18. นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 5,199,900 0.51