นักลงทุนสัมพันธ์


รับข่าวผ่านอีเมล์สมัครที่นี่

INVESTOR KITS

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

ลำดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1 นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 311,400,000 30.66%
2 นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 98,000,000 9.65%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65,442,839 6.44%
4 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 61,544,000 6.06%
5 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 50,331,900 4.96%
6 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 43,273,300 4.26%
7 นายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา 22,570,000 2.22%
8 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 10,161,500 1.00%
9 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,782,600 0.86%
10 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 6,953,700 0.68%
11 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE 6,750,000 0.66%
12 นายนเรศ งามอภิชน 6,300,000 0.62%
13 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 5,955,100 0.59%
14 นางนารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ 5,950,000 0.59%
15 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT) 5,800,000 0.57%
16 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล 5,652,300 0.56%
17 นายชูชัย สุทธิทรงธรรม 5,380,000 0.53%
18 นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ 5,227,064 0.51%
19 กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ 5,220,700 0.51%
20 น.ส.ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์ 5,080,900 0.50%