นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

ลำดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1.  นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 334,300,000 33.10
2.  นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 115,000,000 11.39
3.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 70,000,000 6.93
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,069,436 4.76
5.  บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 43,273,300 4.28
6.  นายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา 24,450,000 2.42
7.  SIX SIS LTD 18,468,240 1.83
8.  นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ 15,805,000 1.56
9.  น.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง 11,400,000 1.13
10.  นายโยธิน วณิชวรากิจ 10,000,000 0.99
11.  นายศิริศักดิ์ สนโสภณ 8,821,100 0.87
12.  กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล 8,506,200 0.84
13.  นางทรงศรี พสวงศ์ 8,000,000 0.79
14.  กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ 7,258,600 0.72
15.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 6,531,900 0.65
16.  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 6,328,900 0.63
17.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 6,162,200 0.61
18.  EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 5,971,200 0.59
19.  น.ส.พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ 5,900,000 0.58
20.  นางขันทอง อุดมมหันติสุข 5,900,000 0.58
21.  นายเกษม งามเอกเอื้อ 5,208,100 0.52