นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

ลำดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 351,150,000 34.76
2. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 100,500,000 9.95
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 57,519,185 5.69
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 50,331,900 4.98
5. บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 43,273,300 4.28
6. นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ 40,400,190 4.00
7. นายโยธิน วณิชวรากิจ 40,264,100 3.99
8. นายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา 20,000,000 1.98
9. SIX SIS LTD 18,400,000 1.82
10. นางขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9,373,000 0.93
11. นายโชต เชษฐโชติ 8,322,664 0.82
12. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 6,368,700 0.63
13. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 5,955,100 0.59
14. กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล 5,549,200 0.55
15. นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ 5,500,100 0.54