ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

ลำดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1 นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 205,950,000 21.18%
2 นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 98,000,000 10.08%
3 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 72,904,500 7.50%
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 50,331,900 5.18%
5 น.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 47,500,000 4.88%
6 นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 47,500,000 4.88%
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,741,629 3.98%
8 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 21,000,000 2.16%
9 น.ส.พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 18,740,000 1.93%
10 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE 17,543,000 1.80%
11 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS) 17,240,000 1.77%
12 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 15,860,000 1.63%
13 นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ 14,760,064 1.52%
14 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 13,700,000 1.41%
15 นายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา 12,700,000 1.31%
16 น.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง 12,400,000 1.28%
17 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 10,071,900 1.04%
18 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,600,000 0.88%
19 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT) 5,800,000 0.60%
20 นายชูชัย สุทธิทรงธรรม 5,350,000 0.55%