นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 572 382 757 104
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 1,068 1,101 876 648
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 310 388 384 473
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ)     -   1,937 1,802 1,666
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 745 373 324 552
รวมสินทรัพย์ 2,950 4,582 4,844 4,139
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 828 841 1,419 589
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี (สุทธิ) 
    -   235 362 378
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     -       -       -   706
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     -       -       -   444
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ)
    -   1,468 1,106 728
รวมหนี้สิน 1,364 2,838 3,117 3,080
ทุนจดทะเบียน 1,026 1,026 1,014 1,010
ทุนชำระแล้ว 954 1,022 1,010 1,010
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย   53   70   92   101
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน   75   75     -   465
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 368 382 376  (317)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,585 1,743 1,727 1,060
         
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)        
รายได้ธุรกิจสื่อ 1,986 3,357 2,246 1,815
รายได้ธุรกิจจัดจำหน่ายเพลง 899 566 464 322
รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 571 350 707 753
รายได้ธุริจสุขภาพและความงาม     -   1 232 228
รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ 5   32   80 8
รายได้จากการขายและบริการ 3,461 4,306 3,729 3,125
ต้นทุนขายและบริการ  (2,145) (2,918) (2,703) (2,331)
กำไรขั้นต้น 1,317 1,365 1,026 794
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (849)  (858)  (876)  (959)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 493 553 201   (43)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   393   341   122    (102)
         
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)        
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น    1.69   1.74   1.71   1.10
กำไรต่อหุ้น*   0.43   0.35   0.12 (0.10)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)        
อัตรากำไรขั้นต้น 38.04 32.24 27.51 25.41
อัตรากำไรสุทธิ* 11.27 7.87 3.22 (3.14)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* 27.28 20.69 7.09 (7.39)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน        
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)   0.86   1.65   1.82   2.94
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)   0.19   0.01   0.01   1.13
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 84.25 88.41 83.03 -

*กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ของบริษัทใหญ่