นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 572 382 757 104 231
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 1,068 1,101 876 648 622
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 310 388 384 473 402
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ)     -   1,937 1,802 1,666 1,531
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 745 373 324 552 587
รวมสินทรัพย์ 2,950 4,582 4,844 4,139 4,209
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 828 841 1,419 589 815
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี (สุทธิ) 
    -   235 362 378 177
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     -       -       -   706 253
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     -       -       -   444 626
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ)
    -   1,468 1,106 728 718
รวมหนี้สิน 1,364 2,838 3,117 3,080 2,807
ทุนจดทะเบียน 1,026 1,026 1,014 1,010 1,203
ทุนชำระแล้ว 954 1,022 1,010 1,010 1,010
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย   53   70   92   101  113
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน   75   75     -   465 465
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 368 382 376  (317) 16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,585 1,743 1,727 1,060 1,402
           
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)          
รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม - 1 232 228 1,389
รายได้ธุรกิจสื่อ 1,933 3,265 2,122 1,695 1,704
รายได้ธุรกิจเพลง 899 566 463 322 255
รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 569 350 706 749 155
รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ 5   32   80 7 -
รายได้จากการขายและบริการ 3,406 4,214 3,604 2,999 3,502
ต้นทุนขายและบริการ  (2,137) (2,918) (2,703) (2,331) (2,143)
กำไรขั้นต้น 1,269 1,296 901 668 1,358
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (798) (770)  (751) (834) (934)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 493 553 201   (43)  465
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   393   341   122    (102) 333
           
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)          
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น    1.69   1.74   1.71   1.10  1.45
กำไรต่อหุ้น*   0.43   0.35   0.12 (0.10) 0.34
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)          
อัตรากำไรขั้นต้น 37.26 30.76 24.99 22.26 38.79
อัตรากำไรสุทธิ* 11.45 8.04 3.33 (3.27) 9.40
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* 27.28 20.69 7.09 (7.39) 27.21
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)   0.86   1.65   1.82   2.94 2.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)   0.19   0.01   0.01   1.13 0.65
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 84.25 88.41 83.03 - -

*กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ของบริษัทใหญ่