นักลงทุนสัมพันธ์

ถามตอบ

อาร์เอส เริ่มก่อตั้งในปี 2519 โดยคุณเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ ในนาม Rose Sound ประกอบธุรกิจตู้เพลงและอัดเพลงจากแผ่นเสียงลงเทป ในปี 2535 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชั่น 1992 จำกัด รวมทั้งได้ย้ายสำนักงานจากถนนอุรุพงษ์มาเป็นอาคารเชษฐโชติศักดิ์ ในซอยลาดพร้าว 15 พร้อมทั้งประกาศจุดยืนจากบริษัทเพลงมาเป็นบริษัทบันเทิงครบวงจร ต่อมาในปี 2546 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ยุคมีเดียอย่างเต็มรูปแบบจนกระทั่งปัจจุบัน

กลุ่มบริษัท อาร์เอส ดำเนิน 4 ธุรกิจหลัก ประกอบไปด้วย

  • ธุรกิจสื่อ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ โดยสื่อโทรทัศน์ ประกอบด้วยดิจิตอลฟรีทีวี “ช่อง 8” ช่องฟรีทีวีวาไรตี้ที่โดดเด่นด้วยละครใหม่ รายการกีฬา รายการข่าว ซีรี่ย์ต่างประเทศ และรายการวาไรตี้ยอดนิยม รวมถึงช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ได้แก่ “สบายดีทีวี” ช่องเพลงลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิต ที่มีเรตติ้งเป็นอันดับ1 “ช่อง 2” ช่องวาไรตี้บันเทิงสำหรับคนรักดารา และ “YOU Channel” ช่องเพลงสำหรับวัยรุ่นที่มีใจรักในเสียงดนตรี รวมถึงสื่อวิทยุ ได้แก่ “COOL Fahrenheit 93” นำเสนอเพลงไทยสากล ด้วยเพลงสไตล์ Easy Listening ซึ่งยังคงได้รับความนิยมติดอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening และอันดับ 2 ของประเทศ
  • ธุรกิจสุขภาพและความงาม รายได้จากการจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า กลุ่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ และกลุ่มอาหารเสริม ซึ่งเป็นการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากธุรกิจสื่อที่มีอยู่ในมือ
  • ธุรกิจจัดจำหน่ายเพลง ที่มีรายได้จากการจำหน่ายผ่านช่องทาง Digital และรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เป็นหลัก
  • รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม อันได้แก่ การจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ กิจกรรมการตลาด รายได้จากการบริหารศิลปิน และรายได้จากงานรับจ้างผลิต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบาย ดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยปกติ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในเดือนเมษายนของทุกปี

บริษัทจะประกาศวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี อีกทั้งบริษัทยังจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ ได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.rs.co.th/investor โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
419/1 ซอยลาดพร้าว15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02 511 0555 # 1496, 02 938 4307
โทรสาร: 02 938 8835
E-mail : ir@rs.co.th
Facebook : Rs ir
Twitter : @RS_IR
Website : http://www.rs.co.th/investor.html