นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลที่สำคัญ

ชื่อบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารเชษฐโชติศักดิ์, 419/1 ลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2511-0555
เบอร์โทรสาร 0-2511-5324
เว็บไซด์ www.rs.co.th
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ
สื่อและสิ่งพิมพ์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 22 พ.ค. 2546

 

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 1,009,937,646 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,009,937,646 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -

 

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น  
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 1,009,937,646 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 1,009,937,646 หุ้น
สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ณ วันที่ 22 ก.ย. 2558 1,009,937,646 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 18 มี.ค. 2557 -
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2557 -