นักลงทุนสัมพันธ์

เงินปันผล

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ สำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบาย ดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
รอบผลประกอบการ
8 ส.ค. 61 21 ส.ค. 61 4 ก.ย. 61 เงินปันผล 0.25 จ่ายจากกำไรสะสม
21 ก.พ. 61 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - -
22 ก.พ. 60 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - -
24 ก.พ. 59 8 มี.ค. 59 11 พ.ค. 59 เงินปันผล 0.10 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58
24 ก.พ. 58 6 มี.ค. 58 8 พ.ค. 58 เงินปันผล 0.18 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 57
14 ส.ค. 57 26 ส.ค. 57 12 ก.ย. 57 เงินปันผล 0.12 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 57
26 ก.พ. 57 10 มี.ค. 57 8 พ.ค. 57 เงินปันผล 0.20 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 56
8 ส.ค. 56 20 ส.ค. 56 6 ก.ย. 56 เงินปันผล 0.15 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 56
26 ก.พ. 56 8 มี.ค. 56 8 พ.ค. 56 เงินปันผล 0.15 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 55
8 ส.ค. 55 21 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 เงินปันผล 0.10 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 55
22 ก.พ. 55 5 มี.ค. 55 4 พ.ค. 55 เงินปันผล 0.05 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 54
10 ส.ค. 54 23 ส.ค. 54 9 ก.ย. 54 เงินปันผล 0.10 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 54
23 ก.พ. 54 7 มี.ค. 54 21 เม.ย. 54 เงินปันผล 0.15 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 53
26 ก.พ. 53 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - -
27 ก.พ. 52 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - -
29 ก.พ. 51 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - -
26 ก.พ. 50 27 มี.ค. 50 18 พ.ค. 50 เงินปันผล 0.15 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 49