นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

การศึกษา
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2535 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2555 : ประธานกรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP4) ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การทำงาน
- 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA) University of Notre Dame, Indiana , U.S.A
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2559 : กรรมการบรรษัทภิบาล, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2559 : กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2550 : Senior Vice President, ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC)
การศึกษา
- น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรกฏหมายภาษีอากร สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประสบการณ์การทำงาน
- 1 กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง,
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2558 : รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2540 - 2550 : ที่ปรึกษากฎหมาย, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประสบการณ์การทำงาน
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด
การศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966
ประสบการณ์การทำงาน
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร, กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด
- 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
- 2545 - 2557 : กรรมการบริหาร, บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล จำกัด
การศึกษา
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย Sandhurst U.K.
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
- 2557 - ปัจจุบัน : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
- มกราคม 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2549 : รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.), กองบัญชาการทหารสูงสุด
- 2548 : ประธานคณะที่ปรึกษา, กองทัพบก
- 2543 : ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ, กองทัพบก
การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Executive Development Program รุ่นที่ 8 (EDP8) ปี 2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Advanced Retail Management รุ่นที่ 8 (ARM8) ปี 2554 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ - ธุรกิจเพลง บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2550 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์สยาม จำกัด
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน
- มกราคม 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน : Senior Vice President ลูกค้าจีน ลูกค้าธุรกิจรายกลาง, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายดามพ์ นานา กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
5. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ
6. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน