RS 2017

นักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมเพื่อสังคม

 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัท โดยแบ่งตามกิจกรรมได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงกำหนดให้มีแผนงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว้ 3 ระดับ คือ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Development)

 1. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) บริษัทฯได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผ่านกิจกรรม Welcome Day
 2. การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) บริษัทฯได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่ง (Promotion Path)
 3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training Development) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกับผลสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนาทั้งในส่วนของการส่งไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ (Skill Development) อาทิเช่น หลักสูตร RS Revolution Camp การอบบรมการใช้งานโปรแกรม Lotus Notes การใช้งานระบบบัญชี Axapta หลักสูตร Change Management through RS Media Revolution การอบรม Interview Skill Techniques การอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ หลักสูตร AEC preparation : Business English, English Conversation & Email Writing และ CCM Team Building ซึ่งเป็นพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหาร

นอกจากนี้ ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆที่สำคัญ ได้แก่

 1. การตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ
 2. สวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น)
 3. กิจกรรมในการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กร ได้แก่ กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ เป็นต้น
 4. การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยการให้ความรู้ ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆในองค์กร และจัดให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้า

5. บทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ ดังนี้

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2558
กิจกรรม RS Birthday Charity 2015
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรม " RS Birthday Charity 2015" ภายใต้โครงการ อาร์เอส กิ๊ฟ แบค โดยเปิดโอกาสให้ ศิลปิน ดารา และ พนักงานอาร์เอส ที่มีเดือนเกิดในเดือนต่างๆ ได้ร่วมทำบุญวันเกิด ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดทั้งปี อาทิ การเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้กับเด็กที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นในเดือนมกราคม การเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ทหารที่นอนป่วยในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเดือนมีนาคม การทำบุญ เลี้ยงขนมและมอบความบันเทิง ให้กับผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในเดือนกรกฎาคม การบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดในเดือนสิงหาคม กิจกรรมการให้ความบันเทิงและมอบสิ่งของจำเป็นที่ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดงในเดือนตุลาคม เป็นต้น
กิจกรรม "ช่อง 8 แชร์ ทู ชายด์" ปันรัก "วันเด็ก" น้องบ้านนนทภูมิ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดกิจกรรม "ช่อง 8 Share To Child" (ช่อง 8 แชร์ ทู ชายด์) นำโดย ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการสายงานสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 นำ ทีมดารา-นักแสดง และศิลปินในสังกัด อาทิ มด-ณปภัช, ขนมจีน-กุลมาศ, เอี๊ยง-สิทธา, มังกร-ปภาวิน, ลาล่า, ลูลู่, ใบเตย- (สุธีวัน ทวีสิน), ญาดา อาร์สยาม, อลิซ ชญาดา, ณฉัตร วัลเณซ่า, ฟ้าใส-อรจิรา, ไมล์-ณกรณ์, มาร์ค-อภิวิชญ์ และ ฟ้า-ษริกา ฯลฯ ร่วมมอบเงิน เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคของสร้างความสนุก และร่วมเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆ 150 คน ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพบ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด
โครงการรณรงค์ "7 วันอันตราย"
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว นำศิลปิน หนูเล็ก เบญจวรรณ และ ออม เพลินศิลป์ หรือ วงบลูเบอร์รี่ อาร์สยาม พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมกันเดินรณรงค์ 7 วันอันตราย แจกถุงเท้าซานต้าปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ 2559 ที่สกายวอล์ค บนรถไฟฟ้า ลานย่านศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชน เดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ในช่วงหยุดยาว 7 วันอันตราย
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆในรอบปี 2558
ใบเตย อาร์สยาม และ เอี๊ยง-สิทธา นักแสดงจากช่อง 8 ในฐานะพรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก เข้ามอบสัญลักษณ์ริบบิ้นแดง ให้กับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เนื่องในวันเอดส์โลก โดยให้ประชาชนตระหนักถึงการรู้จักการป้องกัน ภายใต้สโลแกน "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์"
ยีน-เกวลิน ไอซ์-วราภัทร์ เพชรสถิต และ ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร ดารานักแสดงจากละครเรื่อง มงกุฎริษยา ทางช่อง 8 เชิญชวนซื้อดอกแก้วกัลยา ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันคนพิการ ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดนำไปพัฒนา และส่งเสริมอาชีพผู้พิการทั่วประเทศ และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เนื่องในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ
แบงค์ – อธิกิตติ์ ขออาสาร่วมบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์ พร้อมชวนคนไทยช่วยกันบริจาคโลหิตป้องกันภาวะขาดแคลนเลือด เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก โดยรณรงค์ให้เกิดการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน หรือ ปีละ 4 ครั้ง ภายใต้สโลแกน "Give freely, give often. Blood donation matters." (บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี) เพื่อทำให้โลหิตมีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วย และยังส่งผลดีต่อผู้บริจาคโลหิตให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย
ลูลู่ อาร์สยาม, เอี๊ยง-สิทธา และ ฟาง-ธนันต์ธรญ์ ดาราจากละคร "ดอกซ่อนชู้" ทางช่อง 8 ขอชวนคนไทย ซื้อธงมหิดล เนื่องในวันมหิดล โดยรายได้จากการจำหน่ายธงทั้งหมด สมทบทุนมูลนิธิศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการรู้จักถึงประโยชน์ เห็นคุณค่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประหยัดไฟฟ้า โดยการปิดสวิทซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งาน ปิดไฟเมื่อพักเที่ยง ปิดแอร์ก่อนเลิกงานครึ่งชั่วโมง การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ การประหยัดน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึมของอุปกรณ์ การประหยัดน้ำมัน โดยการวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง การใช้ E-mail แทนการส่งเอกสารด้วยตัวเอง รวมทั้งการประหยัดพลังงานอื่นๆในที่ทำงาน อาทิ การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้าน เป็นต้น โดยนอกจากประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ความรู้กับพนักงานอยู่เสมอแล้ว ยังกระตุ้นโดยการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน ภายใต้แคมเปญ OFFICE เบอร์ 5 เพื่อให้รางวัลกับหน่วยงานที่มีผลงานในการประหยัดพลังงานโดดเด่นที่สุดอีกด้วย

รางวัลที่ได้รับในปี 2558
ฟลุค-จิระ และ ขนมจีน-กุลมาศ ดารานักแสดงจากช่อง 8 และศิลปิน หลวงไก่ อาร์สยาม เข้ารับรางวัล "พระกินรี" ประจำปี2558 จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในฐานะที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ฯ
ธามไท, โดม แบล็ควนิลา และกระแต อาร์สยาม ศิลปินจากอาร์เอส และ อัครพล ทองธราดล, ร่มเกล้า อมาตยกุล ผู้ประกาศข่าวจากช่อง 8 รับรางวัลลูกกตัญญูแห่งปี จัดโดยหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
ฟลุค จิระ และ ฟาง ธนันต์ธรญ์ นักแสดงจาก สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 รับรางวัลฑูตพระพุทธศาสนา จากกรมศาสนา ในเดือนมีนาคม 2558
กระแต-กระต่าย อาร์สยาม, แจ๊ค ธนพล, แมน มณีวรรณ, หญิง ธิติกานต์ และ หวิว ณัฐพนธ์ ศิลปินจากอาร์เอส รับรางวัล"เพชรในเพลง" ประจำปี 2558 ในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
แต๊งค์กิ้ว-ศิลป์ชนก ศิลปินจากค่ายกามิกาเซ่ ในเครือ อาร์เอส ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประจำปี 2558 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ
แจ็ค-จารุพงศ์ และฮอน-สันติ ศิลปินค่ายเยส!มิวสิค ในเครืออาร์เอส เข้ารับรางวัล "ศิลปินแห่งความเมตตาธรรม" ปี2558 จาก สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยจะไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการผลักดัน ให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ ดังนั้นบริษัทฯจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนกำหนดแผนงานในการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ 3 ระดับ ได้แก่ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Development)

 1. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) บริษัทฯได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ ช่วงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น กิจกรรม RS Training ในระดับพนักงาน และ ระดับผู้บริหาร อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 2. การพัฒนาอาชีพของพนักงาน (Career Development) บริษัทฯได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่ง(Promotion Path) รวมถึงมีการกำหนดชั่วโมงการฝึกอบรม ทางการบริหาร สำหรับกลุ่มที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งทางการบริหารในแต่ละระดับไว้ และในการจัดเตรียมพนักงานได้ดำเนินการ ผ่านโครงการ Management e – Learning ซึ่งเป็นการฝึกอบรมและทดสอบแบบ On-Line ตามหัวข้อความสามารถทางการ บริหาร (Management Competency) ขององค์กร สำหรับผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง
 3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training Development) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้กรอบของความสามารถ (Competency Base Training) ประกอบกับผลสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) โดยมีวิธีการพัฒนา ทั้งในส่วนของการส่งไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ที่ครอบคลุม ทั้งด้านการพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development) และการพัฒนาทักษะ (Skill Development) อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรด้านการขายและการตลาด เรื่อง การนำเสนอเพื่อความสำเร็จ (Presentation for Success) และ เรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพในงานขาย เป็นต้น บริษัทฯยังมีกิจกรรมแบบ Non-Training และ กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ในองค์กร (Knowledge Sharing) ที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่เข้าร่วมได้ ตามความสนใจ ในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ โดยผู้บริหารและวิทยากรที่มีประสบความสำเร็จจากองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษี การจัด Talk Show ความรู้ด้านการลงทุน และกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง LTF & RMF เป็นต้น

  นอกจากนี้ ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่

  1. การตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาล ให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลมาให้บริการ ตรวจสุขภาพถึงที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ
  2. สวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน เสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น)
  3. กิจกรรมในการสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานในองค์กร ได้แก่ กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ และการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล เชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เป็นต้น
  4. การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยการให้ความรู้ ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ในองค์กร และจัดให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ให้กับลูกค้า

5. บทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่ พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาท และความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ ดังนี้

กิจกรรม English Teach a Child ภายใต้โครงการ 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง
แจ็ค-จารุพงษ์ กล้วยไม้งาม ฑูตมูลนิธิรักษ์ไทย / ศิลปิน ค่าย Yes Music ในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เชิญชวนบริจาคหนังสือภาษาอังกฤษทั้งใหม่และเก่า กับโครงการ English Teach a child เพื่อมอบให้เด็ก นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง ให้น้องๆ ได้ฝึกหัดภาษา อังกฤษ และเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการ Kamikaze Give & Share 2015 ปันสุขปีใหม่ให้น้อง ปีที่ 2
ค่ายเพลงกามิกาเซ่ (Kamikaze) ในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ Kamikaze Give & Share นำทีมโดย โฟร์-มด, เฟย์ ฟาง แก้ว, หวาย-ปัญญริสา, ขนมจีน-กุลมาศ, แต๊งค์กิ้ว-ศิลป์ชนก, ป๊อบปี้-กวิน-ทีเจ วงทรีทูวัน, และ กลุ่ม ศิลปินวง NEWCOMER (นิวคัมเมอร์) เติร์ด-มาร์ค-ปอร์เช่-พาร์ท มาก่อนและปลื้ม โดยครั้งนี้พลพรรคศิลปินกามิกาเซ่ ยกพลพรรคกันไปเลี้ยงอาหาร และเล่นเกมส์แจกของรางวัล รวมถึง บริจาคเงินให้กับ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ ทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีหญิง) โดยมี คุณวิมล พรรณ กุญแจทอง ผู้ปกครอง(บ้านราชาวดีหญิง) เป็นผู้รับมอบ
กิจกรรม "ช่อง 8 แชร์ ทู ชายด์" ปันรัก "วันเด็ก" น้องบ้านนนทภูมิ
นำโดย ดร.องอาจ สิงห์ลำ พอง กรรมการผ้อูำนวยการสายงาน สถานีโทรทัศน์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นักแสดง และผู้ประกาศข่าว อาทิ ฟลุค – จิระ ด่านบวรเกียรติ ,ลาล่า – ลูลู่ อาร์สยาม (ลาล่า – ขวัญนภา เรืองศรี และ ลูลู่ – ดวงฤดี บุญบำรุง) ,ณฉัตร วัลเณซ่า เมืองโคตรร ,เอี๊ยง รูกกี้บีบี (สิทธา สภานุชาติ) ,ป๊อบปี้ ทรีทูวัน (ชัชชญา ส่งเจริญ) ร่วมมอบเงิน เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคของ สร้างความสนุก และร่วมเลี้ยงอาหาร ให้กับ น้องๆ 150 คน ที่ สถานสงเคราะห์ เด็กพิการและทุพพลภาพ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆในรอบปี 2557
ใบเตย – กุ้ง ติดริบบิ้นแดงสัญลักษณ์ "วันเอดส์โลก" ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
โครงการ "1 to 3blood เจ็บนี้เพื่อเธอ"

ชวนคนไทยรณรงค์ส่งต่อความดี สร้างกระแสเชิญชวนบริจาคเลือด ด้วยการโพสต์ข้อความและภาพ พร้อมติด Hashtag #1to3bloodเจ็บนี้เพื่อเธอ ผ่านโลกโซเชียลมีเดีย อาทิ Instagram (อินสตาแกรม) facebook(เฟชบุค) ,fanpage (แฟนเพจ)

จำหน่ายธงมหิดล "วันมหิดล" ในโครงการ "ไลฟ์ อีส บิวตี้ฟูล – คลายทุกข์สุขแบ่งปัน" ช่วยผู้ป่วยยากไร้

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่างๆ อย่าง ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการรู้จักถึง ประโยชน์ เห็นคุณค่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประหยัดไฟฟ้า โดยการปิดสวิทซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ที่เลิกใช้งาน ปิดไฟเมื่อพักเที่ยง ปิดแอร์ก่อนเลิกงานครึ่งชั่วโมง การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ การประหยัดน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบการรั่วซึมของอุปกรณ์ การประหยัดน้ำมัน โดยการวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง การใช้ E-mail แทนการส่งเอกสาร ด้วยตัวเอง รวมทั้งการประหยัดพลังงานอื่นๆในที่ทำงาน อาทิ การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้าน เป็นต้น โดยนอกจากประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้กับพนักงานอยู่เสมอแล้ว ยังกระตุ้นโดยการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน ภายใต้แคมเปญ OFFICE เบอร์ 5 เพื่อให้รางวัลกับหน่วยงานที่มีผลงานในการประหยัดพลังงานโดดเด่นที่สุดอีกด้วย

รางวัลที่ได้รับในปี 2557
คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รับรางวัล "บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำ ปี 2557" (Outstanding Investor Relations Awards 2014). ภายใต้โครงการ SET Awards 2014 ที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้น เพื่อ ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียน ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ
ดร.โด่ง องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการสายงาน สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 รับรางวัล "ดาวเมขลา 2557" ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ "รวมใจสื่อมวลชนเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่งตั้ง โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร และ มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ นักแสดงจาก สถานี โทรทัศน์ ช่อง 8 เป็น "ทูตพระพุทธศาสนา" เพื่อประกาศ เกียรติคุณ ศิลปินอาร์สยามเข้ารับรางวัล เพชรในเพลง เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย สำนัก วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ศิลปินอาร์สยามเข้ารับรางวัล เพชรในเพลง เนื่องในวัน ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย สำนักวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
กิจกรรมอาร์สยาม เติมพลังใจสู้ภัยน้ำท่วม

ค่ายเพลงอาร์สยามในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการอาร์สยามเติมพลังใจสู้ภัยน้ำท่วม จัดกิจกรรมช่วย เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้


พื้นที่ วัดกุดคูณ และ หาดคูเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี

อำเภอบ้านสร้าง อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรม Do For Dad (การ์ดนี้แด่พ่อ)

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมแสดงความรักต่อพ่อ บริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีการจัดโครงการ Do For Dad (การ์ดนี้เพื่อพ่อ) ขึ้นภายใต้โครงการ RS Give Back ของบริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน และ โครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียนของมูลนิธิรักษ์ไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะทำตลอด เดือนธันวาคม โดยให้ศิลปินหรือทูตรักษ์ไทยร่วมเขียนการ์ดวันพ่อ ร่วมกับเด็กที่ป่วยเรื้อรังอยู่ใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อให้น้องๆ ได้ส่งการ์ดและเป็นการแสดงความรักต่อพ่อ

โครงการครอบครัวช้างอุปถัมภ์

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ RS Give Back ร่วมกับ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals : TSPCA) จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนและคนทั่วไป รับเลี้ยงดูลูกช้าง เพื่อดูแลและช่วยเหลือลูกช้างที่กำลังเจริญเติบโตไม่ให้ต้องไปเป็นช้างเร่ร่อน และได้อยู่ในที่ๆ มีคนดูแลอย่างถูกต้อง โดยมีศิลปิน เนโกะจัมพ์ ทูต TSPCA ประจำปี 2556 เป็นแบบอย่างในการรับเลี้ยงดูลูกช้าง ผ่านมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนทั่วไปหันมาดูแลและให้ความช่วยเหลือช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการกามิกาเซ่เลี้ยงอาหารกลางวัน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ค่ายเพลงกามิกาเซ่ (Kamikaze) ในเครือบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ Kamikaze Give & Share จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพื่อตอบแทนและแบ่งปันความสุขให้กับสังคมด้วยกิจกรรมเลี้ยง อาหารกลางวันให้กับเด็กหญิงอายุ ระหว่าง 6-18 ปี จำนวน 70 คน ที่ตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์ เนื่องจากประสบ ปัญหาขาดผู้อุปการะ ครอบครัวยากจน หรือประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก บิดา มารดาเป็นผู้รับสงเคราะห์หรือต้องโทษ โดยนอกจากการจัดกิจกรรมให้ความบันเทิงและเลี้ยงอาหารแล้ว บริษัทฯยังได้มอบราย ได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเพื่อใช้ในโครงการต่างๆอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในรอบปี 2556


กิจกรรม “เติมรัก ใส่ใจ ให้ไออุ่น” เนื่องในวันผู้สูงอายุ


กิจกรรมคนอาร์เอสจิตอาสา วิ่งเพื่อการกุศล ในรายการ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 26 เพื่อร่วมสบทบทุนให้กับมูลนิธิ อานันตมหิดล


พรีเซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์ วันเอดส์โลก

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพสัตว์และเห็นคุณค่าชีวิตสัตว์ ของทูต TSPCA ศิลปินอาร์เอส และเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
 2. เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 3. เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในชุมชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ เลี้ยงสัตว์
 4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

รายละเอียดกิจกรรม

 1. ประสานความร่วมมือกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ศิลปินเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมป้องกัน การทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)
 3. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นนทบุรีและเครือข่ายอาสาในชุมชน ในการขึ้นทะเบียนสุนัข และผ่าตัดทำหมัน
 4. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์และร่วมกันเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เลี้ยงสุนัข แมว และประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลตนเองและชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 2. ลดจำนวนสุนัขที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามเป้าหมาย
 3. มีแหล่งช่วยเหลือด้านโรคระบาดสัตว์สู่คน เมื่อเกิดปัญหาวิกฤต
 4. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลตนเอง และสัตว์เลี้ยง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยไม่เป็นปัญหาชุมชนและสังคม
โครงการ “เพื่อนหญิงอาสา ทำเต้านมเทียมช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อรณรงค์ให้กับสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ ให้มีโอกาสกลับมามีเต้านมได้เหมือนเดิม
 2. เพื่อสร้างอาสาสมัครกลุ่มเพื่อนหญิงอาสาช่วยผู้หญิงด้วยกันให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 3. เพื่อเชิญชวนให้ผู้หญิงทั่วประเทศและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการแจกเต้านมเทียมฟรี ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดโครงการ

โครงการ “เพื่อนหญิงอาสา ทำเต้านมเทียมช่วยผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม” ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนหญิงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ให้มีโอกาสได้กลับมามีเต้านมดังเดิม รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับความเสมอภาคในการรักษาโรค เช่น มาตรฐานในการรักษา สถานที่ดูแลรักษา ยา ตลอดจนอุปกรณ์เสริมในการเยียวยาต่างๆ อาทิ วิกผมหรือเต้านมเทียม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมกันบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมกันทำเต้านมเทียม เนื่องในวันสตรีสากล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือโครงการแจกเต้านมเทียมฟรี ได้ที่ กลุ่มเพื่อนมะเร็ง และ กลุ่มอาสาสมัครเพื่อนทอฝัน ศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-206-8604 หรือ www.noknoi.com

โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ประกอบด้วย ปาน ธนพร แวกประยูรทูต YWCA และศิลปินบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สหพันธ์สมาคมYWCA แห่งประเทศกลุ่มเพื่อนหญิงทอฝัน ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

สตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม และผู้มีจิตอาสาทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ มีโอกาสกลับมามีเต้านมได้เหมือนเดิม
 2. รวมพลังอาสาสมัครหญิงในการทำกิจกรรมเพื่อผู้หญิงได้มากขึ้น
 3. ได้รับเงินร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ“เพื่อนหญิงอาสาทำเต้านมเทียมช่วยผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม” จากประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น
โครงการ“84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง” โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาบ้านห้วยผักกูด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554
 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ให้เด็กและโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร

รายละเอียดกิจกรรม

 1. เปิดรับบริจาค อุปกรณ์การเรียน จากพนักงาน อาร์เอสจำกัด(มหาชน)แฟนคลับ แจ็คจารุพงษ์ กล้วยไม้งามและประชาชนทั่วไป
 2. มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับ มูลนิธิรักษ์ไทย โดยแจ็ค จารุพงษ์ กล้วยไม้งาม ทูตมูลนิธิรักษ์ไทย พร้อมกับ พนักงานบริษัท อาร์เอสจำกัด(มหาชน)
 3. แจ็ค จารุพงษ์ กล้วยไม้งาม ทูตมูลนิธิรักษ์ไทย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาบ้านห้วยผักกูดอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อมอบหนังสือ และทาสีอาคาร พร้อมทั้ง ร่วมกิจกรรมโครงงานปลูกผักและอนุรักษ์พันธุ์ผักท้องถิ่น, โครงงานศึกษาไก่พื้นเมืองบ้านห้วยผักกูดและเลี้ยงไก่, โครงงานเลี้ยงปลาดุก, โครงงานปลูกต้นไม้ และ โครงงานจัดการขยะของโรงเรียน

ระยะเวลาโครงการ

โครงการ“84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง” มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2553ถึง พ.ศ.2555โดยบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนโรงเรียนบ้านนากลางสาขาบ้านห้วยผักกูดอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม 2555

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554
 2. ได้ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ให้เด็กและโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร
RS Give Back “7 วันอันตราย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรณรงค์ “7 วันอันตราย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ภายใต้โครงการ RS Give Backเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันหน่วยงานของภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต่างร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ หามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถได้มีความระมัดระวังการขับขี่ในช่วงเทศกาลต่างๆ
 2. เพื่อสานต่อโครงการ “RS Give Back” อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน

 1. บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รูปแบบ

ศิลปินร่วมแจกเอกสาร สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ การขับขี่อย่างปลอดภัย และแจก “ถุงห่วงใย” ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น
 2. การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง
กิจกรรมมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สภากาชาดไทย
กิจกรรมมอบของขวัญให้องค์กรต่างๆ ได้แก่ กรมกิจการพลเรือนทหารบกสำนักงานหอสมุดแห่งชาติสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่าเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมขายดอกป๊อบปี้ เพื่อช่วยเหลือทหาร เนื่องในวันทหารผ่านศึก โครงการ “ศิลปินร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช” โดยการเดินรับบริจาคและขายธงมหิดล
โครงการ “ศิลปินร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช” โดยการเดินรับบริจาคและขายธงมหิดล
กิจกรรมขายดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ รายได้สมทบกองทุนของสภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนทั่วประเทศ
กิจกรรมรวมพลังอาสาเป็นผู้ให้ โดยการบริจาคเลือด ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนเลือด เพื่อเก็บไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วน
โครงการศิลปินปันน้ำใจ มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านบวกจั่นต.โป่งแยงอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ในโครงการหนาวนี้เพื่อน้องๆผู้ยากไร้
กิจกรรม“คืนโรงเรียนให้ลูกหลานสานสัมพันธ์ชุมชน”โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์จ.อยุธยา
โครงการ “RS ประสานใจช่วยภัยน้ำ ท่วม”

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากหลายจังหวัดในประเทศไทยประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่คนไทยต่างก็มีความห่วงใยและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ดังนั้น บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอันดับ 1 ในด้านความบันเทิง จึงจัดโครงการ RS ประสานใจ ช่วยภัยน้ำท่วม เพื่อระดมเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำไปซื้อสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยรายได้ที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้ นำไปมอบให้กับพี่น้องในจังหวัดที่ประสบภัย น้ำท่วม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำดาราศิลปินมาช่วยในการระดมทุนหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วม
 2. เพื่อปลอบขวัญและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนำ้ท่วม
 3. เพื่อเป็นผู้นำเชิญชวนประชาชน เยาวชนที่มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กิจกรรม

 1. ศิลปินอาร์เอสและศิลปินอื่นๆ เชิญชวนซื้อเสื้อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยน้ำท่วม โดยร่วมกับสภากาชาดไทย
 2. ผู้บริหารและศิลปินมอบเงินที่ได้รับบริจาคให้กับผู้ประสบภัย หรือหน่วยงานที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 3. ศิลปินอาร์เอสลงพื้นที่ เพื่อนำสิ่งของถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 4. ศิลปินอาร์เอสเป็นผู้นำเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือ แพ็คถุงยังชีพ และเลี้ยงอาหารให้ผู้ประสบภัยที่ศูนย์อพยพต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ภาพความสามัคคีของ ศิลปิน-ดารา รวมพลังในการขายเสื้อยืด และรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไป ที่ให้ความช่วยเหลือและการ ร่วมมือกัน
 2. มอบเงินและสิ่งของ ให้แก่พี่น้องผู้ประสบปัญหาอุทกภัย และสามารถช่วยบรรเทาความลำบากแก่ผู้ประสบภัยได้ไม่มากก็น้อย
 3. ประชาชน เยาวชนที่มีจิตอาสาลงมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์อพยพที่ต่างๆ
โครงการ KAMIKAZE LOVE เว่อร์ Project “รู้สึกได้ แม้ไม่ได้ยิน”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทย และย้ำเตือนคนไทยทุกคนเรื่องความสำคัญของการการแบ่งปันให้เด็กพิการ พร้อมให้โอกาสในสังคมที่ จะทำให้พวกเขาเชื่อมั่นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้
 2. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมมอบให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก : วัยรุ่น ชาย-หญิง อายุ 12-22 ทั่วประเทศ ที่เป็นแฟนเพลงของค่าย Kamikaze กลุ่มเป้าหมายรอง : คนไทยทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนต่างๆ

รายละเอียดโครงการ

 1. จัดทำบทเพลงและมิวสิควิดีโอ เพลง “รักเธอ ทุกวินาที” (Every Minute) โดยศิลปินทั้งค่ายกามิกาเซ่ (Kami kaze) จำนวน 36 คน ร่วมร้องเพลงที่ชื่อว่า “รักเธอ ทุกวินาที” (Every Minute) พร้อมนักแสดงรับเชิญจากเด็กพิการ ทางการได้ยินร่วมแสดงในมิวสิควิดีโอ
 2. ศิลปินกามิกาเซ่และเด็กหูหนวกเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบดอกลำโพงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนหูหนวกให้กับ ท่านนายกและคณะรัฐมนตรี
 3. แถลงข่าวรายละเอียดโครงการกามิกาเซ่ เลิฟเว่อร์ โปรเจ็ค (Kamikaze Love เว่อร์ Project)
 4. งานกามิกาเซ่ เลิฟเว่อร์ คอนเสิร์ต เพื่อนำรายได้มอบให้ กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีน้องๆ ผู้พิการทางการได้ยินร่วมทำภาษามือพร้อม กับศิลปินบนเวที พร้อมกันนี้ในงานได้เชิญน้องๆ ผู้พิการ ทางการได้ยิน ร่วมชมคอนเสิร์ต ซึ่งจะมีภาษามือสื่อความหมายตลอด การแสดง เพื่อแบ่งปันความรักและความสุขให้ได้รู้สึก พร้อมกันทั้งประเทศ
 5. งานมอบรายได้จากกิจกรรมของโครงการพร้อม VCD เพลงเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของเด็กพิการทาง การได้ยินต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เยาวชนไทยและประชาชนคนไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ความสำคัญของการการแบ่งปันให้เด็กพิการได้มีโอกาสใน สังคมที่จะทำให้พวกเขาเชื่อมั่นมากขึ้น
 2. รายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่มอบให้มูลนิธิอนุเคราะห์ คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ
ทูตสันถวไมตรี ไว ดับเบิ้ลยู ซี เอ ประเทศไทย

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งได้สนับสนุนศิลปินให้เข้าร่วมเป็นทูตของ องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแกนนำในการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

ทูตสันถวไมตรี ไว ดับเบิ้ลยู ซี เอ จึงเสมือนตัวแทนและภาพลักษณ์ของ ไว ดับเบิ้ลยู ซี เอ ในการส่งเสริมสนับสนุนสตรีและเยาวสตรี ให้เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพแก่สตรีและเยาวสตรี ให้มีส่วนร่วมใน กระบวนการตัดสินใจในทุกๆระดับ โดยร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมให้สตรีและเยาวสตรีเข้าถึงสิทธิทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา การเมืองการปกครอง และสุขภาพ โดยเน้นประเด็นสำคัญในเรื่องของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง สุขภาพวัยเจริญพันธุ์ เพศ สัมพันธ์ที่เหมาะสม เอดส์ พลังทางเศรษฐกิจ และความเท่าเทียมทางการศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินพันธกิจตาม หลักธรรมมาภิบาล ให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างกว้างขวาง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการเสริมสร้างความ เข้มแข็งและศักยภาพแก่สตรีและเยาวสตรี
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตรีและเยาวสตรีให้เป็นผู้มี จิตอาสา
 3. เพื่อรณรงค์และจัดกิจกรรมให้สตรีและเยาวสตรีเข้าถึง สิทธิทางด้านสังคม อาทิ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก หญิง เพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม เอดส์ พลังทางเศรษฐกิจ และความเท่าเทียมทางการศึกษา

รายละเอียด

 1. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสตรีให้แข็งแกร่ง และเป็นผู้นำของเยาวสตรีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 2. ประชาสัมพันธ์งานต่างๆของ YWCA อาทิ กิจกรรม ระดมทุน กิจกรรมการประชุม YWCA โลก เป็นต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สตรีและเยาวสตรีไทยมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพใน สังคมมากขึ้น
 2. การร่วมพลังสตรีผู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่อสังคม มีมากขึ้นและเห็นเด่นชัด
 3. ปัญหาด้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในสังคม ลดลง

ปาน ธนพร แวกประยูร
Ambassador
โครงการ “ล้างวัดล้างใจ”

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องมาจากการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2554 และสถานการณ์ในปัจจุบันบางพื้นที่ประสบภัยได้ทุเลาลง เหลือไว้แต่ซึ่งร่องรอยความเสียหายในพื้นที่หลายแห่ง อาทิ ในเขตพุทธวาส และสังฆวาส บริเวณวัดต่างๆ สำนักเลขานุการสมเด็จพระ สังฆราช ร่วมกับ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดทำ โครงการพระทัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก : ล้างวัดล้างใจ 2554 ขึ้น เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ทำเพื่อคลายจากเรื่องเศร้าหมอง อีกทั้ง ยังเป็นการฟื้นฟูพุทธสถานให้กลับคืนสู่สภาพงดงามตามเดิมอีกครั้ง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฟื้นฟูบูรณะพุทธสถาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยให้ กลับคืนสู่ความสะอาดสวยงามดังเดิม
 2. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดแก่ทุกคน ทุก หมู่เหล่า ตามหลักพระพุทธศาสนา ในเรื่องของ “เมตตา ธรรม” โดยมี พุทธสถาน เป็นศูนย์กลางในการร่วมจิตใจ
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาได้ร่วมใจ ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์

รายละเอียดกิจกรรม

 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ตลอดจนร่วม กันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการลงมือปฏิบัติงาน เพื่อ ล้างพุทธสถานที่ประสบอุทกภัยโดยสามารถบริจาคสิ่งของ ได้ที่ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ วรวิหาร
 2. ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดโดยรอบ รวมไปถึงการ ทำความสะอาดบูรณะอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย อีกทั้ง แจกของให้กับผู้ประสบภัยในบริเวณใกล้เคียง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พุทธสถาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยกลับคืนสู่ความสะอาด สวยงามดังเดิม
 2. เกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดแก่ทุกคน ทุกหมู่เหล่า ที่ได้ร่วมใจกันทำกิจกรรมโดยมีพุทธสถานเป็นศูนย์กลางใน การร่วมจิตใจ
 3. เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสามาทำงานเพื่อสาธรณประโยชน์ มากขึ้น
TSPCA’s Ambassador (ทูตสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย)

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนและคนทั่วไปให้เกิดเมตตาต่อสัตว์
 2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์
 3. เพื่อสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการหรือสงเคราะห์สัตว์ ตามสมควร

รายละเอียดกิจกรรม

 1. สานต่อโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน (Animal Friendly Schools and Stakeholders Capacity Building Program) เป็นโครงการที่สานต่อเรื่องของการปลูกจิตสำนึกเด็กไทย รุ่นใหม่ ให้เมตตาต่อสัตว์ เลี้ยงสัตว์ด้วยความเข้าใจใน ธรรมชาติของสัตว์ โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ เด็กนักเรียนในโรงเรียน คือ
  - กิจกรรมสันทนาการรักสัตว์ในโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรม สันทนาการในค่ายลูกเสือ (บูรณาการความรู้เกี่ยวกับสัตว์ ให้กับเยาวชน โดยสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆ
  - โครงการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน โดยร่วมกับ กทม. เริ่มที่โรงเรียนในเขต กทม. ก่อน
 2. โครงการอาสาสมัคร Good Friend Volunteers ร่วม เชิญชวนประชาชนทัวไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมฯ ซึ่ง สมาคมฯ จะมอบประกาศนียบัตร พร้อมเสื้อสามารถ ของ TSPCA ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
 3. โครงการบ้านอุปถัมภ์ (A Rehome & Adoption Program) กิจกรรมจัดระเบียบบ้านอุปถัมภ์ ออกเยี่ยมบ้านอุปถัมภ์ รณรงค์รับบริจาคอาหารและเวชภัณฑ์ยา ที่จำเป็นแก่ สุนัข- แมวจรจัด พาสมาชิกออกบำเพ็ญประโยชน์ (ทำหมัน ฉีดวัคซีน) ณ บ้านอุปถัมภ์ของสมาคมฯ
  - เพื่อสร้างภาระใจและความร่วมมือในการแก้ปัญหา สัตว์จรจัด
  - เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างผู้เลี้ยง สัตว์จรจัดกับผู้มีความประสงค์จะอุปการะสัตว์จรจัด
  - เพื่อแบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบ ของกลุ่มผู้เลี้ยง สัตว์จรจัด
  - เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอุปการะ สัตว์จรจัด
  - เพื่อสัตว์จรจัดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกายภาพ และมีสุขภาพดีขึ้น
  - เพื่อช่วยเหลือภาครัฐลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและ ส่งเสริมสาธารณสุขชุมชน
 4. โครงการผลักดันกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพ สัตว์ในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ร่วมรณรงค์ ผลักดัน พ.ร.บ.ฯ ให้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยและ เผยแพร่ออกสู่สากล ในระดับเอเชียแปซิฟิก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เยาวชน และประชาชน คนทั่วไป เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์และ ให้ความเมตตาต่อสัตว์
 2. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน การดูแลสัตว์เลี้ยง
 3. มีอาสาสมัครเข้าร่วมทำกิจกรรมมากขึ้น
 4. สามารถผลักดันกฎหมายและผ่านพ.ร.บ กฎหมายส่งเสริมและคมุ้ ครองสวสัดภิ าพ สัตว์ในประเทศไทย
 
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆในรอบปี 2554

โปงลางสะออน กระแต กระต่าย ฮาการกุศล หาทุนช่วยห้อง ฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจ

ปาน ธนพร รวมพลังสร้างบ้าน เฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่ชาติ”

ศิลปินอาร์เอสเชิญชวนซื้อ “ธงมหิดล” หารายได้ช่วย “ผู้ป่วยยากไร้”

ศิลปินอาร์เอสร่วมรณรงค์การสร้าง สังคมปลอดบุหรี่เนื่องในโอกาสวัน งดสูบบุหรี่โลก

C-Quint ร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอย เท้าพ่อ”

ศิลปินอาร์เอสร่วมขายดอกมะลิ ของสภาสังคมสงเคราะห์ รายได้ ส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อช่วย เหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษา สำหรับเด็กยากจนทั่วประเทศ